ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc?

  • A. 
   Do yêu cầu cần phải giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối.
  • B. 
   Do sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ cần có tổ chức lãnh đạo.
  • C. 
   Do sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.
  • D. 
   Do sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuối những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc, dân chủ ngày càng lan rộng. Sự phát triển đó đặt ra yêu cầu phải có một tổ chức mới thay thế cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để tiếp tục lãnh đạo quần chúng đấu tranh => Ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời vào năm 1929 để đáp ứng nhu cầu khách quan trên của cuộc vận động giải phóng dân tộc.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211426

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF