ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tác phẩm lý luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là

  • A. 
   Bản án chế độ thực dân Pháp.
  • B. 
   Đường Kách mệnh.
  • C. 
   Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
  • D. 
   Luận cương chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tác phẩm lý luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là Đường Kách mệnh. Tác phẩm nêu lên 3 tư tưởng chính là:

  - Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

  - Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin lãnh đạo

  - Cách mạng Việt Nam phải gắn bó, đoàn kết với cách mạng thế giới

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211423

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF