OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là tính 

  • A. 
   dân chủ.      
  • B. 
   dân tộc.   
  • C. 
   cải lương.   
  • D. 
   cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Mục tiêu hàng đầu của cuộc Cách mạng tháng Tám là giành độc lâp dân tộc hay giải phóng dân tộc.

  - Lãnh đạo: Đảng Cộng sản Đông Dương.

  - Lực lượng tham gia: Quần chúng nhân dân.

  - Hình thức và phương pháp đấu tranh: bạo lực vũ trang.

  - Kết quả: giành độc lập dân tộc từ tay phát xít Nhật, bên cạnh đó, còn lật đổ chế độ phong kiến.

  => Như vậy, Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mang cả tính dân tộc và dân chủ trong đó, tính dân tộc là điển hình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 239853

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON