OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) đã 

  • A. 
   chấm dứt hoàn toàn tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỉ XX.
  • B. 
   đánh dấu phong trào công nhân chuyển sang đấu tranh tự giác hoàn toàn.
  • C. 
   góp phần giải quyết khủng hoảng về đường lối cho cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX.
  • D. 
   làm cho khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế trong cách mạng nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì mới đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước đầu thế kỉ XX.

  B loại vì chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì mới đánh dấu phong trào công nhân chuyển sang đấu tranh tự giác hoàn toàn.

  C chọn vì khi Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản thì Người đã tích cực học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê-nin về trong nước, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập Đảng. Đến tháng 6/1925, Người sáng lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là bước chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng sau này. → Như vậy, việc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên cũng góp phần giải quyết khủng hoảng về đường lối cho cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX.

  D loại vì khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế trong phong trào cách mạng nước ta là do đáp ứng được yêu cầu thực tế của lịch sử dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 240480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON