OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực chất của phong trào Đông Dương đại hội trong thời kì 1936-1939 là

  • A. 
   Vận động quần chúng thực hiện chính sách của Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • B. 
   Thu thập “dân nguyện”, đưa yêu sách đòi Chính phủ Pháp thực hiện quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Đông Dương.
  • C. 
   Triệu tập Hội nghị Đông Dương để bàn về vấn đề chống chủ nghĩa phát xít.
  • D. 
   Phong trào đấu tranh công khai của nhân dân ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ giữa năm 1936, được tin Quốc hội Pháp sẽ cứ một phái đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, Đảng chủ trương vận động và tổ chức nhân dân họp bàn về các yêu cầu tự do, dân chủ để thảo ra các bản dân nguyện gửi tới phái đoàn tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội.

  => Thực chất của phong trào Đông Dương đại hội thời kì 1936 - 1939 là thu thập “dân nguyện”, đưa yêu sách đòi Chính phủ Pháp thực hiện quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Đông Dương.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212497

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON