ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đóng góp đầu tiên, đồng thời cũng là đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX là

  • A. 
   Chuẩn bị tích cực về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đào tạo cán bộ cách mạng (1921-1929).
  • B. 
   Gửi bản yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Véc-xai, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân (1919).
  • C. 
   Hợp nhất ba tổ chức cộng sản (tháng 2/1930).
  • D. 
   Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, đi theo khuynh hướng vô sản (tháng 7/1920).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ năm 1911 – 1930, Nguyễn Ái Quốc có nhiều công lao đối với cách mạng Việt Nam:

  1. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: con đường cách mạng vô sản.

  2. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng.

  3. Triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng.

  4. Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  => Công lao đầu tiên, to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212490

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF