ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện các cuộc cách mạng nào?

  • A. 
   Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • B. 
   Cách mạng dân tộc dân chủ, thổ địa cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   Tư sản dân quyền cách mạng, thổ địa cách mạng, cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • D. 
   Tư sản dân quyền cách mạng và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên xác định đường lối của cách mạng Việt Nam là: tư sản dân quyền cách mạng + thổ địa cách mạng -> tiến tới xã hội cộng sản (cách mạng xã hội chủ nghĩa).

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212491

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF