OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc cơ bản của đường lối cải cách mà Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đã vạch ra từ năm 1978 là

  • A. 
   Kiên trì nền chuyên chính dân chủ.
  • B. 
   Tiến hành cải cách và mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   Kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội.
  • D. 
   Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tháng 12 - 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vạch ra đường lối mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung qua Đại hội XII (9 - 1982), đặc biệt là đại hội XIII của Đảng (10 - 1987 ): lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. - Kiên trì các nguyên tắc cơ bản:

  + Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.

  + Kiên trì chuyên chính dân chủ nhân dân.

  + Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sán Trung Quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212477

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON