OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương trong thời kỳ 1936 - 1939 là gì?

  • A. 
   Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày.
  • B. 
   Chống đế quốc và phong kiến.
  • C. 
   Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
  • D. 
   Chống đế quốc và tư sản phản bội quyền lợi dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212496

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON