ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  (2) Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu). 

  (3) Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô). 

  (4) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

  Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian

  • A. 
   3,1,2,4   
  • B. 
   3,1,4,2
  • C. 
   2,1,4,3     
  • D. 
   4,1,3,2      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các sự kiện trên được sắp xếp theo thứ tự như sau:

  (3) Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô) (2-1945)

  (1) Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ) (25/4 – 26/6/1945)

  (4) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (15-8-1945)

  (2) Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu) (7-6-2019)

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207760

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF