OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã thực hiện thành công

  • A. 
   Đánh đổ các giai cấp bóc lột, giành quyền tự do, dân chủ.
  • B. 
   Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước.
  • C. 
   Lần lượt đánh đuổi các nước đế quốc, phát xít Nhật, Pháp và Mĩ.
  • D. 
   Lật đổ chế độ phản động thuộc địa, giành quyền dân chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh thực hiện hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước. Những dấu mốc thắng lợi quan trọng đó là: Cách mạng tháng Tám năm 1945, Kháng chiến chống Pháp thành công (1946 – 1954), Kháng chiến chống Mĩ thành công (1954 – 1975). Đặc biệt, thắng lợi của cuộc tổng tiến và nổi dậy xuân năm 1975 đã đánh dấu Việt Nam hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207733

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF