ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
  • Câu hỏi:

    Tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945 và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương cho thấy

    • A. 
      Việt Nam luôn phải đấu tranh ở trong tình thế bị bao vây, cô lập.
    • B. 
      Tinh thần đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của ba nước Đông Dương.
    • C. 
      Thắng lợi quân sự có ý nghĩa quyết định trong việc kết thúc chiến tranh.
    • D. 
      Sự cấu kết của chủ nghĩa đế quốc để đàn áp cách mạng Việt Nam.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    - Sau cách mạng tháng Tám năn 1945: thực dân Anh (được giao nhiệm vụ giải giáp quân Nhật) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam.

    - Sau năm 1954, đặc biệt là từ năm 1965 – trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mĩ đã câu kết với các nước đồng minh để tiến hành chiến tranh Việt Nam, đẩy cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt có giai đoạn Mĩ còn thực hiện thủ đoạn ngoại giao – thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô để hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của ta.

    => Tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945 và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương cho thấy sự cấu kết của chủ nghĩa đế quốc để đàn áp cách mạng Việt Nam.

    Đáp án cần chọn là: D

    Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 207730

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON