OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6.16 trang 185 SBT Toán 10

Giải bài 6.16 tr 185 SBT Toán 10

Chứng minh rằng với mọi α, ta luôn có:

a) \(\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) = \cos \alpha \)

b) \(\cos \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) =  - \sin \alpha \)

c) \(\tan \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) =  - \cot \alpha \)

d) \(\cot \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) =  - \tan \alpha \)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) = \sin \left( {\frac{\pi }{2} - \left( { - \alpha } \right)} \right) = \cos \left( { - \alpha } \right) = \cos \alpha \)

b) \(\cos \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) = \cos \left( {\frac{\pi }{2} - \left( { - \alpha } \right)} \right) = \sin \left( { - \alpha } \right) =  - \sin \alpha \)

c) \(\tan \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) = \frac{{\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right)}}{{\cos \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right)}} = \frac{{\cos \alpha }}{{ - \sin \alpha }} =  - \cot \alpha \)

d) \(\cot \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) = \frac{{\cos \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right)}}{{\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right)}} = \frac{{ - \sin \alpha }}{{\cos \alpha }} =  - \tan \alpha \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.16 trang 185 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 5 trang 148 SGK Đại số 10

Bài tập 6.15 trang 185 SBT Toán 10

Bài tập 6.17 trang 185 SBT Toán 10

Bài tập 6.18 trang 185 SBT Toán 10

Bài tập 6.19 trang 185 SBT Toán 10

Bài tập 6.20 trang 186 SBT Toán 10

Bài tập 6.21 trang 186 SBT Toán 10

Bài tập 6.22 trang 186 SBT Toán 10

Bài tập 6.23 trang 186 SBT Toán 10

Bài tập 6.24 trang 186 SBT Toán 10

Bài tập 6.25 trang 186 SBT Toán 10

Bài tập 6.26 trang 188 SBT Toán 10

Bài tập 6.27 trang 188 SBT Toán 10

Bài tập 6.28 trang 188 SBT Toán 10

Bài tập 6.29 trang 188 SBT Toán 10

Bài tập 14 trang 199 SGK Toán 10 NC

Bài tập 15 trang 200 SGK Toán 10 NC

Bài tập 16 trang 200 SGK Toán 10 NC

Bài tập 17 trang 200 SGK Toán 10 NC

Bài tập 18 trang 200 SGK Toán 10 NC

Bài tập 19 trang 200 SGK Toán 10 NC

Bài tập 20 trang 201 SGK Toán 10 NC

Bài tập 21 trang 201 SGK Toán 10 NC

Bài tập 22 trang 201 SGK Toán 10 NC

Bài tập 23 trang 201 SGK Toán 10 NC

Bài tập 24 trang 205 SGK Toán 10 NC

Bài tập 25 trang 205 SGK Toán 10 NC

Bài tập 26 trang 205 SGK Toán 10 NC

Bài tập 27 trang 206 SGK Toán 10 NC

Bài tập 28 trang 206 SGK Toán 10 NC

Bài tập 30 trang 206 SGK Toán 10 NC

Bài tập 31 trang 206 SGK Toán 10 NC

Bài tập 32 trang 206 SGK Toán 10 NC

Bài tập 33 trang 206 SGK Toán 10 NC

Bài tập 34 trang 207 SGK Toán 10 NC

Bài tập 35 trang 207 SGK Toán 10 NC

Bài tập 36 trang 207 SGK Toán 10 NC

Bài tập 37 trang 207 SGK Toán 10 NC

MGID
ON