RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 10 trang 11 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 tr 11 sách BT Sinh lớp 9

Cho hai dòng lúa thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp, hạt dài thụ phấn với nhau được F1. Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu được 20000 cây, trong đó có 1250 cây thấp, hạt bầu.

1. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2. Xác định số lượng cây trung bình của các kiểu hình còn lại ở F2.

2. Cho cây F1 lai phân tích thì tỉ lộ phân li kiểu hình thu được của phép lai sẽ như thế nào?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

1.

 • Xét tỉ lệ trung bình của cây Thân thấp – hạt bầu ở F2 là:

\(\frac{{1250}}{{20000}} = \frac{1}{{16}}\)

 • Tỉ lệ này tuân theo quy luật phân ly độc lập ở F2 suy ra KH: Thân thấp – hạt bầu là tính trạng lặn
 • Ta quy ước gen: đặt gen A quy định thân cao; a quy định thân thấp. B quy định hạt dài; b quy định hạt bầu . Lúa thuần chủng thân cao - hạt bầu có KG là AAbb.
 • Lúa thuần chủng thân thấp - hạt dài có KG là aaBB
 • Ta có sơ đồ lai:

Ptc: Thân cao - hạt bầu  X Thân thấp – hạt dài

AAbb x aaBB

G: Ab   aB

F1: AaBb (thân cao - hạt dài)

GF1: AB; Ab; aB; ab.

F2 Lập bảng:

 • Xác định số lượng cây trung bình của các kiểu hình còn lại ở F2:
 • Dựa theo tỉ lệ kiểu hình của F2 ở trên ta có:
  • Số lượng trung bình của cây thân cao - hạt dài là:

1250 x 9 = 11250 cây.

 • Số lượng trung bình của cây thân cao - hạt bầu là:

1250 x 3 = 3750 cây

 • Số lượng trung bình của cây thân thấp - hạt dài là:

1250 x3 = 3750 cây

2. Cho cây F1 lai phân tích thì tỉ lệ phân li kiểu hình thu được của phép lai:

Ptc: Thân cao - hạt dài  X Thân thấp – hạt bầu

AaBb aabb

G: AB;Ab; aB; ab ab

F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

Kiểu hình: 1 cao - dài : 1 cao - bầu : 1 thấp- dài : 1 thấp- bầu.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 11 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA