RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 6 trang 7 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 tr 7 sách BT Sinh lớp 9

Khi lai hai cây hoa thuần chủng thì được F1 đều là cây hoa kép, đỏ. F1  tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 có tỉ lệ sau : 9 cây hoa kép, đỏ : 3 cây hoa kép, trắng : 3 hoa đơn, đỏ : 1 hoa đơn, trắng. Biện luận và viết số đồ lai từ P đến F2.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 • Tỉ lệ hoa đỏ là 3/4, còn tỉ lệ hoa trắng là 1/4. Tương tự, tỉ lệ hoa kép là 3/4, còn hoa đơn là 1/4.
 • Vậy quy ước: gen A - hoa kép, gen a - hoa đơn, gen B - hoa đỏ, gen b - hoa trắng.
 • Tỉ lệ mỗi kiểu hình bởi F2 = tích tỉ lệ các tính trạng tổ hợp thành nó. Cụ thể:
  • 9/16 kép, đỏ = 3/4 kép  x  3/4 đỏ;
  • 3/16 kép, trắng = 3/4 kép  x  1/4 trắng;
  • 3/16 đơn, đỏ = 1/4 đơn  x  3/4 đỏ;
  • 1/16 đơn, trắng = 1/4 đơn  x  1/4 trắng.
 • Như vậy, các gen chi phối các tính trạng này di truyền độc lập với nhau.

 → Từ đó ta có sơ đồ lai là:

P : Hoa kép, đỏ x Hoa đơn, trắng

     AABB                  aabb

Hoặc P: Hoa kép, trắng x Hoa đơn, đỏ

             AAbb                    aaBB

Cả 2 trường hợp đều cho F1: AaBb hoa kép, đỏ

F1 x  F1 : AaBb x AaBb

GF1: AB : Ab : aB : ab  AB : Ab : aB : ab

F2:

1AABB : 2AABb : 1AAbb

2AaBB : 4 AaBb : 2 Aabb

1 aaBB : 2 aaBb : 1 aabb

 • Kiểu gen: 9 (A - B -) : 3 (A - bb) : 3 (aaB -) : 1 aabb
 • Kiểu hình: 9 hoa kép, đỏ : 3 hoa kép, trắng : 3 hoa đơn, đỏ : 1 hoa đơn, trắng.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 7 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA