ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như sau:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) sao cho phương trình \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) có hai nghiệm phân biệt trên khoảng \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)?

A. \(13\).                          B. \(12\).                        C. \(11\).                       D. \(21\).

  bởi Sam sung 15/05/2023
ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • \(2f\left( \sin x-\cos x \right)=m-1\) \(\left( 1 \right)\).

  Đặt \(t=\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin \left( x-\frac{\pi }{4} \right)\) \(\left( * \right)\).

  Ta có: \(x\in \left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\Rightarrow x-\frac{\pi }{4}\in \left( -\frac{\pi }{2}\,;\,\frac{\pi }{2} \right)\Rightarrow \sin \left( x-\frac{\pi }{4} \right)\in \left( -1\,;\,1 \right)\Rightarrow t\in \left( -\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2} \right)\).

  Với mỗi \(t\in \left( -\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2} \right)\) thì phương trình \(\left( * \right)\) có một nghiệm \(x\) tương ứng.

  Khi đó phương trình \(\left( 1 \right)\)trở thành: \(\frac{m-1}{2}=f\left( t \right)\) \(\left( 2 \right)\).

  \(\left( 1 \right)\) có hai nghiệm phân biệt trên khoảng \(\left( -\frac{\pi }{4}\,;\,\frac{3\pi }{4} \right)\)\(\Leftrightarrow \)\(\left( 2 \right)\) có hai nghiệm \(t\) phân biệt trên khoảng \(\left( -\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2} \right)\)\(\Leftrightarrow -4<\frac{m-1}{2}<3\Leftrightarrow -7 < m < 7\).

  Mà \(m\in \mathbb{Z}\)\(\Rightarrow m\in \left\{ -6\,;\,-5\,;\,...;\,5\,;\,6 \right\}\).

  Vậy có \(13\) giá trị \(m\) nguyên thỏa đề bài.

    bởi Lê Trung Phuong 15/05/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF
ON