YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P: ♀ AaBbCcDd ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li ở F1 về kiểu gen không giống cả cha lẫn mẹ là 

  • A. 
   \( \frac{1}{4} \)
  • B. 
   \( \frac{7}{8} \)
  • C. 
   \( \frac{1}{16} \)
  • D. 
   \( \frac{1}{32} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Tỉ lệ kiểu gen giống mẹ = \( \frac{1}{2} \)x\( \frac{1}{2} \)x\( \frac{1}{2} \)x\( \frac{1}{2} \) = \( \frac{1}{16} \)
  • Tỉ lệ kiểu gen giống bố = \( \frac{1}{2} \)x\( \frac{1}{2} \)x\( \frac{1}{2} \)x\( \frac{1}{2} \)= \( \frac{1}{16} \)
  • Tỉ lệ kiểu gen giống mẹ hay bố = \( \frac{1}{16} \)+\( \frac{1}{16} \) = \( \frac{1}{8} \) 

  ⇒ Tỉ lệ kiểu gen không giống cả mẹ và bố = 1- \( \frac{1}{8} \) = \( \frac{7}{8} \)

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124552

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA