ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?

  • A. 
   Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).
  • B. 
   Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (18-6-1919).
  • C. 
   Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
  • D. 
   Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 7 - 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, đó là con đường theo khuynh hướng vô sản.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283950

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF