ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã:

  • A. 
   Tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai.
  • B. 
   Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ của Bắc Kì và Trung Kì.
  • C. 
   Bắt đầu việc thiết lập bộ máy cai trị lên toàn cõi Việt Nam.
  • D. 
   Tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ của Bắc Kì và Trung Kì Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283914

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF