ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì?

  • A. 
   Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
  • B. 
   Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.
  • C. 
   Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
  • D. 
   Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ năm 1911 – 1930, Nguyễn Ái Quốc có nhiều công lao đối với cách mạng Việt Nam:

  Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: con đường cách mạng vô sản.

  Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng.

  Triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng.

  Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  => Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283959

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF