OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là:

  • A. 
   Phương hướng chiến lược của cách mạng.             
  • B. 
   Vai trò lãnh đạo cách mạng.
  • C. 
   Phương pháp cách mạng.     
  • D. 
   Chủ trương tập hợp lực lượng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  *Bảng so sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị (10-1930)

  Nội dung

  Cương lĩnh chính trị

  Luận cương chính trị

  Phương hướng chiến lược

  Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách mạng => bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa.

  Vai trò lãnh đạo cách mạng

  Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo.

  Phương pháp cách mạng

  Sử dụng bạo lực cách mạng.

  Tên đảng lãnh đạo

  Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Đảng Cộng sản Đông Dương.

  Nhiệm vụ chiến lược

  Chống đế quốc và chống phong

  kiến.

  Chống phong kiến và chống đế quốc.

   

  Chủ trương tập hợp lực lượng

  Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức. Phú nông, trung và tiểu địa chủ thì lợi dụng hoặc trung lập họ.

  Động lực là công nhân và nông dân.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283916

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON