OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về quy tắc trong gia đình thú vị

15/02/2022 85.38 KB 522 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20220215/954637263226_20220215_153709.pdf?r=2813
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Nhằm giúp các em có tư liệu tham khảo và luyện viết, HOC247 đã biên soạn và gửi đến các em tài liệu Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về quy tắc trong gia đình thú vị. Tài liệu giới thiệu các đoạn văn viết về chủ đề quen thuộc để các em thao khảo và mở rộng ý tưởng viết văn. Hi vọng sau khi tham khảo tài liệu, các em có thể tự viết những đoạn văn thật hay.

 

 
 

TUYỂN TẬP CÁC ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH

VIẾT VỀ QUY TẮC TRONG GIA ĐÌNH THÚ VỊ

1. Đoạn văn mẫu số 1

Generation gap causes conflicts between parents and teenagers, so family rules play an essential role to reduce these conflict. In my family, the most important rule is children need to respect the elderly. It means that when children meet the older people, they should show their respect by greeting them. Next, in my family is that there must be no swearing. My brother and I will be punished if we swear. My grandparents said that it’s not good. Of course I agree with my grandparents so I’ll obey this rule. The third important rule in my family is that we should have good table manner. Before the meal, we need to clean our hands and invite to eat to everyone. During the meal, I must chew with the mouth closed. These rules help me improve myself and create a mutual trust and understanding family. Therefore, I will follow these rules to get along well with my family.

Dịch

Khoảng cách thế hệ gây ra xung đột giữa cha mẹ và thanh thiếu niên, vì vậy các quy tắc gia đình đóng một vai trò thiết yếu để giảm xung đột này. Trong gia đình mình, quy tắc quan trọng nhất là con cái cần phải kính trọng người già. Có nghĩa là trẻ em khi gặp người lớn tuổi nên thể hiện sự tôn trọng của mình bằng cách chào hỏi. Tiếp theo, trong gia đình mình là không được có tục chửi thề. Anh trai mình và mình sẽ bị trừng phạt nếu chúng mình thề. Ông bà ta nói rằng điều đó không tốt. Tất nhiên, mình đồng ý với ông bà của mình nên mình sẽ tuân theo quy tắc này. Quy tắc quan trọng thứ ba trong gia đình mình là chúng ta phải có cách ăn uống tốt. Trước khi ăn, chúng ta cần rửa tay sạch sẽ và mời mọi người ăn. Trong bữa ăn, mình phải nhai bằng miệng. Những quy tắc này giúp mình hoàn thiện bản thân và tạo nên một gia đình tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, mình sẽ tuân theo những quy tắc này để hòa thuận với gia đình.

2. Đoạn văn mẫu số 2

Although my family’s atmosphere is very open and pleasant, there are still some specific rules to follow. First, all family members must engage in doing household chores. To be specific, while my mom is responsible for the daily shopping and preparing meals, my dad takes care of heavy tasks such as lifting and fixing and I will do the washing and laundry. Second, every member is not allowed to say bad words in the house. Third, we should do morning exercises every morning to stay healthy. Last, children have to follow strictly to the curfew of 10:30 p.m. However strict all these rules seem to be, they still the ones that help my family organized and better

Dịch

Mặc dù bầu không khí của gia đình mình rất cởi mở và dễ chịu nhưng vẫn có một số quy tắc cụ thể cần tuân theo. Đầu tiên, tất cả các thành viên trong gia đình phải tham gia làm các công việc gia đình. Cụ thể là, trong khi mẹ mình chịu trách nhiệm mua sắm hàng ngày và chuẩn bị bữa ăn, thì bố mình đảm nhận những công việc nặng nhọc như nâng và sửa và mình sẽ giặt giũ. Thứ hai, mọi thành viên không được phép nói những lời không hay trong nhà. Thứ ba, chúng ta nên tập thể dục buổi sáng vào mỗi buổi sáng để giữ gìn sức khỏe. Cuối cùng, trẻ phải tuân thủ nghiêm ngặt giờ giới nghiêm 10:30 tối. Tuy nhiên, tất cả những quy tắc này dường như nghiêm ngặt, chúng vẫn là những quy tắc giúp gia đình mình có tổ chức và tốt hơn.

3. Đoạn văn mẫu số 3

My family has some rules. Firstly, one of the most important rules in my family is that each member of my family has to be responsible for household chores. For example, my mother goes shopping and prepares the meals, my dad mends things around the house in his free time, my sister does the laundry and I usually clean the house. Secondly, we always do morning exercise every day because we want to have better health. Finally, my sister and I must be home before 10 p.m because my parents are very strict. In spite of a lot of rules, I feel comfortable and safe because I know that my parents want the best things for me.

Dịch

Gia đình mình có một số quy tắc. Thứ nhất, một trong những quy tắc quan trọng nhất trong gia đình mình là mỗi thành viên trong gia đình mình phải có trách nhiệm làm việc nhà. Ví dụ, mẹ mình đi mua sắm và chuẩn bị bữa ăn, bố mình dọn dẹp mọi thứ xung quanh nhà vào thời gian rảnh, em gái mình giặt giũ và mình thường dọn dẹp nhà cửa. Thứ hai, chúng ta luôn tập thể dục buổi sáng hàng ngày vì muốn có sức khỏe tốt hơn. Cuối cùng, mình và chị gái phải về nhà trước 10 giờ tối vì bố mẹ mình rất nghiêm khắc. Việc tuân thủ các quy tắc, mình cảm thấy thoải mái và an toàn vì mình biết rằng cha mẹ mình muốn những điều tốt nhất cho mình.

4. Đoạn văn mẫu số 4

Every family has its own rules. Mine has a few. And each member in my family is happy to follow them. First of all, everyone in my family has to share the household chores; for examples: my mother goes shopping and prepares the meals, my dad has to water the plants, and I have to wash the dishes. Secondly, everyone has to go to sleep before 11 p.m and get up before 6 a.m on weekdays; on Sunday, I can sleep until 8 a.m. Thirdly, my mother asks everyone to eat dinner at home together, except Sunday, we can go out for dinner with friends or relatives. At first, I don’t feel comfortable with these rules because I like to be free with my schedule. But after my parents’ explanation, I recognize that these rules will help us close-knit and supportive of one another.

Dịch

Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình mình cũng vậy, và mỗi thành viên trong gia đình đều vui vẻ làm theo. Trước hết, mọi người trong gia đình mình phải chia sẻ công việc gia đình; ví dụ: mẹ mình đi mua sắm và chuẩn bị bữa ăn, bố mình phải tưới cây, và mình phải rửa bát. Thứ hai, mọi người phải đi ngủ trước 11 giờ tối và dậy trước 6 giờ sáng vào các ngày trong tuần; Chủ nhật, mình có thể ngủ đến 8 giờ sáng, thứ ba, mẹ mình kêu mọi người ăn tối ở nhà cùng nhau, trừ chủ nhật, chúng mình có thể đi ăn tối với bạn bè hoặc người thân. Lúc đầu, mình không cảm thấy thoải mái với những quy tắc này vì mình muốn được tự do với lịch trình của mình. Nhưng sau khi bố mẹ giải thích, mình nhận ra rằng những quy tắc này sẽ giúp chúng mình gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau.

5. Đoạn văn mẫu số 5

I’m writing to talk about my family rules. It’s an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I’m in the final year. First. I’m not allowed to watch TV, nearly any, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework and exercises. And my parents never let me stay up so much late at night. Next, my parents don’t permit me to go out with friends without necessary reason; for example, birthdays or funerals. Besides, I have to take a balanced diet to keep fit for my coming exam. And one more thing I have to keep up is talking on the phone, that is I have to set a limit to my using of the phone. Do you think I have a lot of rules to abide? Or I have no rights or freedom to do what I want or like? Tell me about your family rules? It’s much fun t0 hear about them. Stop now and don’t forget to give my regards to your family members.

Dịch

Mình sẽ nói với các bạn về các quy tắc gia đình mình. Đó là một chủ đề thú vị, phải không? Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Gia đình mình có một vài, ngoài các quy tắc truyền thống của chúng mình, đặc biệt là trong năm học khi mình đang ở năm cuối. Đầu tiên. Mình không được phép xem TV, gần như không, ngoại trừ khi có một bộ phim hay hoặc thú vị hoặc khi mình đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà. Và cha mẹ mình không bao giờ cho phép mình thức quá muộn vào ban đêm. Tiếp theo cha mẹ mình không cho phép mình đi chơi với bạn bè mà không có lý do cần thiết ví dụ như sinh nhật hay lễ tang. Ngoài ra, mình phải có một chế độ ăn uống cân bằng lo giữ cho kỳ thi sắp tới của mình. Và một điều nữa mình phải theo kịp là nói chuyện trên điện thoại, đó là 1 phải thiết lập một giới hạn cho việc sử dụng của mình bằng điện thoại.

---

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về quy tắc trong gia đình thú vị. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

ADMICRO
NONE
OFF