OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tổng hợp từ vựng ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh 5

12/08/2021 150.45 KB 524 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210812/89312625765_20210812_173226.pdf?r=7338
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Dưới đây là tài liệu Tổng hợp từ vựng ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh 5 đã được Hoc247 biên soạn. Tài liệu sẽ giúp các em biết thêm nhiều từ vựng để có thể hiểu yêu cầu đề thi và đạt kết quả thật tốt. Mời các em cùng xem chi tiết tư liệu ngay sau đây.

 

 
 

TỔNG HỢP TỪ VỰNG ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH 5

- Length [leηθ]: Chiều dài

- Height [hait]: Chiều cao

- Width [widθ]: Chiều rộng

- Perimeter [pə'rimitə(r)]: Chu vi

- Angle ['æηgl]: Góc

- Right angle: Góc vuông

- Line [lain]: Đường

- Straight line: Đường thẳng

- Curve [kə:v]: Đường cong

- Parallel ['pærəlel]: Song song

- Tangent ['tændʒənt]: Tiếp tuyến

- Volume ['vɔlju:m]: Thể tích

- Plus [plʌs]: Dương

- Minus ['mainəs]: Âm

- Times hoặc multiplied by: Lần

- Squared [skweə]: Bình phương

- Cubed: Mũ ba, lũy thừa ba

- Square root: Căn bình phương

- Equal ['i:kwəl]: Bằng

- to add: Cộng

- to subtract hoặc to take away: Trừ

- to multiply: Nhân

- to divide: Chia

- to calculate: Tính

- Addition [ə'di∫n]: Phép cộng

- Subtraction [səb'træk∫n]: Phép trừ

- Multiplication [,mʌltipli'kei∫n]: Phép nhân

- Division [di'viʒn]: Phép chia

- Total ['toutl]: Tổng

- Arithmetic [ə'riθmətik]: Số học

- Algebra ['ældʒibrə]: Đại số

- Geometry [dʒi'ɔmitri]: Hình học

- Calculus ['kælkjuləs]: Phép tính

- Statistics [stə'tistiks]: Thống kê

- Integer ['intidʒə]: Số nguyên

- Even number: Số chẵn

- Odd number: Số lẻ

- Prime number: Số nguyên tố

- Fraction ['fræk∫n]: Phân số

- Decimal ['desiməl]: Thập phân

- Decimal point: Dấu thập phân

- Percent [pə'sent]: Phần trăm

- Percentage [pə'sentidʒ]: Tỉ lệ phần trăm

- Theorem ['θiərəm]: Định lý

- Proof [pru:f]: Bằng chứng chứng minh

- Problem ['prɔbləm]: Bài toán

- Solution [sə'lu:∫n]: Lời giải

- Formula ['fɔ:mjulə]: Công thức

- Equation [i'kwei∫n]: Phương trình

- Graph [græf]: Biểu đồ

- Axis ['æksis]: Trục

- Average ['ævəridʒ]: Trung bình

- Correlation [,kɔri'lei∫n]: Sự tương quan

- Probability [,prɔbə'biləti]: Xác suất

- Dimensions [di'men∫n]: Chiều

- Area ['eəriə]: Diện tích

- Circumference [sə'kʌmfərəns]: Chu vi đường tròn

- Diameter [dai'æmitə]: Đường kính

- Radius ['reidiəs]: Bán kính

- Isosceles triangle: tam giác cân

- acute triangle: tam giác nhọn

- circumscribed triangle: tam giác ngoại tiếp

- equiangular triangle: tam giác đều

- inscribed triangle: tam giác nội tiếp

- obtuse triangle: tam giác tù

- right-angled triangle: tam giác vuông

- scalene triangle: tam giác thường

- Midpoint: trung điểm

- Gradient of the straight line: độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc

- Distance: khoảng cách

- Rectangle: hình chữ nhật

- Trigonometry: lượng giác học

- The sine rule: quy tắc sin

- The cosine rule: quy tắc cos

- Cross-section: mặt cắt ngang

- Cuboid: hình hộp phẳng, hình hộp thẳng

- Pyramid: hình chóp

- regular pyramid: hình chóp đều

- triangular pyramid: hình chóp tam giác

- truncated pyramid: hình chóp cụt

- Slant edge: cạnh bên

- Diagonal: đường chéo

- Inequality: bất phương trình

- minimum: giá trị cực tiểu

- consecutive even number: số chẵn liên tiếp

- odd number: số lẻ

- even number: số chẵn

- length: độ dài

- coordinate: tọa độ

- ratio: tỷ số, tỷ lệ

- percentage: phần trăm

- limit: giới hạn

- factorise (factorize): tìm thừa số của một số

- bearing angle: góc định hướng

- circle: đường tròn

- chord: dây cung

- tangent: tiếp tuyến

- proof: chứng minh

- radius: bán kính

- diameter: đường kính

- top: đỉnh

- sequence: chuỗi, dãy số

- number pattern: sơ đồ số

- alt.s: góc so le

- corresp. s: góc đồng vị

- int. s: góc trong cùng phía

- ext. of : góc ngoài của tam giác

- semicircle: nửa đường tròn

- Arc: cung

- Bisect: phân giác

- Cyclic quadrilateral: tứ giác nội tiếp

- Inscribed quadrilateral: tứ giác nội tiếp

- Surd: biểu thức vô tỷ, số vô tỷ

- Irrational number: biểu thức vô tỷ, số vô tỷ

- Statistics: thống kê

- Probability: xác suất

- Highest common factor (HCF): hệ số chung lớn nhất

- least common multiple (LCM): bội số chung nhỏ nhất

- lowest common multiple (LCM): bội số chung nhỏ nhất

- sequence: dãy, chuỗi

- power: bậc

- improper fraction: phân số không thực sự

- proper fraction: phân số thực sự

- kinematics: động học

- distance: khoảng cách

- displacement: độ dịch chuyển

- speed: tốc độ

- velocity: vận tốc

- acceleration: gia tốc

- row: hàng

- column: cột

- varies directly as: tỷ lệ thuận

- directly proportional to: tỷ lệ thuận với

- inversely proportional: tỷ lệ nghịch

- varies as the reciprocal: nghịch đảo

- in term of: theo ngôn ngữ, theo

- object: vật thể

- pressure: áp suất

- cone: hình nón

- blunted cone: hình nón cụt

- base of a cone: đáy của hình nón

- transformation: biến đổi

- reflection: phản chiếu, ảnh

- anticlockwise rotation: sự quay ngược chiều kim đồng hồ

- clockwise rotation: sự quay theo chiều kim đồng hồ

- enlargement: độ phóng đại

- adjacent angles: góc kề bù

- vertically opposite angle: góc đối nhau

- Index form: dạng số mũ

- Evaluate: ước tính

- Simplify: đơn giản

- Express: biểu diễn, biểu thị

- Solve: giải

- Positive: dương

- Negative: âm

- Equation: phương trình, đẳng thức

- Equality: đẳng thức

- Quadratic equation: phương trình bậc hai

- Root: nghiệm của phương trình

- Linear equation (first degree equation): phương trình bậc nhất

- Formulae: công thức

- Algebraic expression: biểu thức đại số

- Fraction: phân số

- vulgar fraction: phân số thường

- decimal fraction: phân số thập phân

- Single fraction: phân số đơn

- Simplified fraction: phân số tối giản

- Lowest term: phân số tối giản

- Significant figures: chữ số có nghĩa

- Decimal place: vị trí thập phân, chữ số thập phân

- Subject: chủ thể, đối tượng

- Square: bình phương

- Square root: căn bậc hai

- Cube: luỹ thừa bậc ba

- Cube root: căn bậc ba

- Perimeter: chu vi

- Area: diện tích

- Volume: thể tích

- Quadrilateral: tứ giác

- Parallelogram: hình bình hành

- Rhombus: hình thoi

- Intersection: giao điểm

- Origin: gốc toạ độ

- Diagram: biểu đồ, đồ thị, sơ đồ

- Parallel: song song

- Symmetry: đối xứng

- Trapezium: hình thang

- Vertex: đỉnh

- Vertices: các đỉnh

- Triangle: tam giác

- Integer number: số nguyên

- Real number: số thực

- Least value: giá trị bé nhất

- Greatest value: giá trị lớn nhất

- Plus: cộng

- Minus: trừ

- Divide: chia

- Product: nhân

- prime number: số nguyên tố

- stated: đươc phát biểu, được trình bày

- density: mật độ

- maximu: giá trị cực đại

- retardation: sự giảm tốc, sự hãm

- minor arc: cung nhỏ

- major arc: cung lớn

- mixed numbers: hỗn số

- denominator: mẫu số

- numerator: tử số

- quotient: thương số

- ordering: thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự

- ascending order: thứ tự tăng

- descending order: thứ tự giảm

- rounding off: làm tròn

- rate: hệ số

- coefficient: hệ số

-scale: thang đo

---

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Tổng hợp từ vựng ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh 5. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

ADMICRO
NONE
OFF