OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Các đoạn văn viết về nghề giáo viên bằng Tiếng Anh chọn lọc

12/08/2021 140.21 KB 1478 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210812/622850366335_20210812_153158.pdf?r=2976
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Hoc247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Các đoạn văn viết về nghề giáo viên bằng Tiếng Anh chọn lọc nhằm giúp các em biết cách viết về nghề giáo viên thật hay. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

 

 
 

CÁC ĐOẠN VĂN VIẾT VỀ NGHỀ GIÁO VIÊN BẰNG TIẾNG ANH

CHỌN LỌC

1. Đoạn văn mẫu số 1

Teachers do more than teaching, and their impact extends far beyond the classroom. As a teacher, you are more than just an educator because you are a mentor, a confidant and a friend. One of the most common reasons to become a teacher is to make a difference in the lives of as many students as possible. Teachers have more chances to interact with students at all stages of development and from all walks of life. A great teacher always wants to help students along their path and to play a part in shaping the person they hope to become. Becoming a teacher lets you impart life lessons that they will never forget and puts you in a position to influence their decisions, behaviors, strengths, weaknesses and imaginations. Essentially, becoming a teacher lets you take part in shaping the next generation.

Dịch:

Giáo viên làm nhiều việc hơn là giảng dạy, và tác động của họ vượt xa lớp học. Là một giáo viên, bạn không chỉ là một nhà giáo dục bởi vì bạn là một người cố vấn, một người bạn tâm tình và một người bạn. Một trong những lý do phổ biến nhất để trở thành giáo viên là tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của càng nhiều học sinh càng tốt. Giáo viên có nhiều cơ hội hơn để tương tác với học sinh ở mọi giai đoạn phát triển và từ mọi tầng lớp xã hội. Một giáo viên tuyệt vời luôn muốn giúp đỡ học sinh trên con đường của họ và đóng một vai trò trong việc định hình con người mà họ hy vọng trở thành. Trở thành một giáo viên cho phép bạn truyền đạt những bài học cuộc sống mà họ sẽ không bao giờ quên và đặt bạn vào vị trí ảnh hưởng đến quyết định, hành vi, điểm mạnh, điểm yếu và trí tưởng tượng của họ. Về cơ bản, trở thành một giáo viên cho phép bạn tham gia vào việc hình thành thế hệ tiếp theo.

2. Đoạn văn mẫu số 2

Every teacher devotes all his or her life to education. It usually isn’t because of the money or the three-month summer vacation. Reasons for becoming a teacher are deeper than that, and while they are personal, they are almost all united by the desire to impact peoples’ lives. One reason to become a teacher is to influence the education system. If you recognize the need to improve the quality of education in your country, then you may become a teacher to make change. There is a lot of work to be done, but it is the collective effort of thousands of dedicated teachers that will make the most difference. Another reason for becoming a teacher is to make contribution to your community in a meaningful way. Teaching is one of the most direct ways to make an impact, and if you are driven by the desire to help people around you, being a teacher is an invaluable contribution.

Dịch:

Mỗi giáo viên đều cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Đó thường không phải là vì tiền hay kỳ nghỉ hè ba tháng. Lý do trở thành một giáo viên sâu sắc hơn thế, và mặc dù họ là cá nhân, họ hầu như đều thống nhất với nhau bởi mong muốn tác động đến cuộc sống của mọi người. Một lý do để trở thành giáo viên là ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục. Nếu bạn nhận ra sự cần thiết phải cải thiện chất lượng giáo dục ở đất nước mình, thì bạn có thể trở thành một giáo viên để tạo ra sự thay đổi. Còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chính nỗ lực của tập thể hàng nghìn giáo viên tận tâm sẽ tạo nên sự khác biệt nhất. Một lý do khác để trở thành giáo viên là đóng góp cho cộng đồng của bạn một cách có ý nghĩa. Giảng dạy là một trong những cách trực tiếp nhất để tạo ra tác động và nếu bạn được thúc đẩy bởi mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh bạn, trở thành một giáo viên là một đóng góp vô giá.

3. Đoạn văn mẫu số 3

Since my sweet childhood, I have dreamed of becoming a good teacher. Therefore, I would like to work as a teacher after I finish my education. It is easy to understand why I like this kind of career. It is simple that I love cute and naughty children, they can make me smile all day, I am also deeply impressed by their lovely and innocent faces. Besides, teaching is considered as the finest career of all the fine careers.I will be respected by everyone when I nourish the young’s soul and encourage them to be good-manners. It offers me a life which I want to lead. By and large, teaching is my suitable choice as it is my passionate job. I will try my best to learn and improve my pedagogical skills

Dịch:

Từ thời thơ ấu ngọt ngào của mình, tôi đã mơ ước trở thành một giáo viên giỏi. Vì vậy, tôi muốn làm giáo viên sau khi học xong. Dễ hiểu vì sao tôi thích nghề này. Đơn giản là tôi yêu những đứa trẻ dễ thương và nghịch ngợm, chúng có thể khiến tôi cười cả ngày, tôi cũng ấn tượng sâu sắc về khuôn mặt đáng yêu và ngây thơ của chúng. Bên cạnh đó, dạy học được coi là nghề tốt nhất trong tất cả các nghề tốt, tôi sẽ được mọi người tôn trọng khi tôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ và khuyến khích chúng trở thành người tốt. Nó mang lại cho tôi một cuộc sống mà tôi muốn hướng tới. Nhìn chung, giảng dạy là lựa chọn phù hợp của tôi vì đây là công việc tôi đam mê. Tôi sẽ cố gắng học tập và nâng cao nghiệp vụ sư phạm của mình

4. Đoạn văn mẫu số 4

Since I was a little girl, people had been asking me about my dream career. Therefore, I have always wanted to be an English teacher. However, I prefer teaching at a private English center rather than a public school. I like to teach in English centers with many colleagues from all over the world. English is the international language that connects many countries, so I will continue to search and expand my relationships with people all over the world. An open working environment is totally suitable with my open and outgoing characteristics. English is increasingly becoming the most popular language, and I will use what I have learned to teach people who are in need. A teacher is a profession that requires a lot of specialized knowledge as well as fixed qualities. I observed all of the teachers who had taught me, and besides learning the compulsory subjects, I also secretly studied more about each person’s teaching methods. A good teacher does not only impart the necessary knowledge, but also has to be relevant to the job of guiding others. If I want to be a teacher, I will have to improve my patience, generosity and confidence in speaking to many people.

Dịch:

Từ khi tôi còn là một cô bé, mọi người đã hỏi tôi về nghề nghiệp mơ ước của tôi. Vì vậy, tôi đã luôn muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên, tôi thích dạy ở trung tâm tiếng Anh tư nhân hơn là trường công. Tôi thích dạy ở các trung tâm tiếng Anh với nhiều đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế kết nối nhiều quốc gia, vì vậy tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ của mình với mọi người trên toàn thế giới. Môi trường làm việc cởi mở hoàn toàn phù hợp với tính cách cởi mở và hướng ngoại của tôi. Tiếng Anh đang ngày càng trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất, và tôi sẽ sử dụng những gì đã học để dạy những người có nhu cầu. Giáo viên là một nghề đòi hỏi nhiều kiến ​​thức chuyên ngành cũng như những phẩm chất cố định. Tôi quan sát tất cả các giáo viên đã dạy tôi, và ngoài việc học các môn bắt buộc, tôi cũng bí mật nghiên cứu thêm về phương pháp dạy của từng người. Một giáo viên giỏi không chỉ truyền thụ kiến ​​thức cần thiết mà còn phải phù hợp với công việc hướng dẫn người khác. Nếu tôi muốn trở thành một giáo viên, tôi sẽ phải nâng cao tính kiên nhẫn, độ lượng và sự tự tin để nói chuyện trước nhiều người.

5. Đoạn văn mẫu số 5

Whoever you are, you have a dream to work in the future. I have always wanted to be an English teacher. Therefore, I choose this job because I love children so much and English is my favorite subject. I feel that being a teacher is a very reasonable thing. Today English is increasingly becoming the most popular language so I want to teach them how to read, write, listen and speak English words. English will become a second mother tongue and then will give children many good employment opportunities in the future. One of the most important things makes me choose this job is that my grandfather and my mother are teachers and they hope that I will follow in their footsteps. So now I am trying my best to pass the university entrance exam and make my dream come true. I’m sure that I will never let my dream just be a dream.

Dịch:

Dù bạn là ai, bạn cũng có ước mơ được làm việc trong tương lai. Tôi luôn muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Vì vậy, tôi chọn công việc này vì tôi rất yêu trẻ con và tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi. Tôi cảm thấy rằng trở thành một giáo viên là một điều rất hợp lý. Ngày nay tiếng Anh ngày càng trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất nên tôi muốn dạy các em cách đọc, viết, nghe và nói các từ tiếng Anh. Tiếng Anh sẽ trở thành tiếng mẹ đẻ thứ hai và từ đó sẽ mang đến cho trẻ nhiều cơ hội việc làm tốt trong tương lai. Một trong những điều quan trọng nhất khiến tôi chọn công việc này là ông nội và mẹ tôi đều là giáo viên và họ hy vọng rằng tôi sẽ tiếp bước ông. Vì vậy hiện tại em đang cố gắng học thật tốt để thi đỗ đại học và biến ước mơ thành hiện thực. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ để ước mơ của mình chỉ là một giấc mơ.

6. Đoạn văn mẫu số 6

Today, it is not easy to choose a career. Hundreds of students pass various examinations every year and compete with one another for positions in the various professions which are not so many as there are applicants. I would, however, like to choose teaching as my career. Teaching is an interesting career for several reasons. As a teacher I can learn many things, especially if I teach to an udder-secondaryschool. If I teach History or English, for example, I have to read many books to make my teaching lessons more interesting to my pupils. Thus, I can acquire more knowledge of the subjects that I teach than what I can learn from the class text books. It is indeed afact that a teacher learns a lot from the class text books; but that is hardly enough to make the teacher’s lessons interesting to pupils.

Dịch:

Ngày nay, muốn chọn nghề không phải dễ. Hàng trăm sinh viên vượt qua các kỳ thi khác nhau mỗi năm và cạnh tranh với nhau cho các vị trí trong các ngành nghề khác nhau, nhưng không quá nhiều người nộp đơn. Tuy nhiên, tôi muốn chọn giảng dạy là nghề nghiệp của mình. Giảng dạy là một nghề nghiệp thú vị vì một số lý do. Là một giáo viên, tôi có thể học được nhiều điều, đặc biệt là nếu tôi dạy cho một trường mầm non-trung học. Ví dụ, nếu tôi dạy Lịch sử hoặc Tiếng Anh, tôi phải đọc nhiều sách để làm cho các bài giảng của tôi trở nên thú vị hơn đối với học sinh của tôi. Như vậy, tôi có thể tiếp thu nhiều kiến ​​thức về các môn học mà tôi dạy hơn những gì tôi có thể học được từ sách giáo khoa trên lớp. Quả thực là một giáo viên học được rất nhiều điều từ sách giáo khoa trên lớp; nhưng điều đó hầu như không đủ để làm cho các bài học của giáo viên trở nên thú vị đối với học sinh.

---

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Các đoạn văn viết về nghề giáo viên bằng Tiếng Anh chọn lọc. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

ADMICRO
NONE
OFF