RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 1 Sự điện li

Video-Banner

Bài trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 1 Sự điện li ôn tập lại các khái niệm, định nghĩa điện li như Thế nào là chất điện li, xấc định chất điện li mạnh, điện li yếu, Cách tính số mol ion phân li và bài toán áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng thành phần. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):

  • A. Các electron chuyển động tự do.
  • B. Các cation và anion chuyển động tự do.
  • C. Các ion H+ và OH- chuyển động tự do.
  • D. Các ion được gắn cố định tại các nút mạng.
  • A. KCl rắn, khan.
  • B. CaCl2 nóng chảy.
  • C. NaOH nóng chảy.
  • D. HBr hòa tan trong nước.
 •  

  • A. Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch.
  • B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.
  • C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
  • D. Sự điện li là quá trình oxi hoá - khử.
  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 2.
 •  
   
  • A. H+, CH3COO- .
  • B. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.
  • C. H+, CH3COO-, H2O.
  • D. CH3COOH, CH3COO-, H+
  • A. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.
  • B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4.
  • C. HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.
  • D. HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.
  • A. a, b, c, f.
  • B. a, d, e, f.
  • C. b, c, d, e.
  • D. a, b, c, e.
  • A. 0,1 mol.
  • B. 0,2 mol.
  • C. 0,3 mol.
  • D. 0,05 mol.
  • A. 102,6 gam.
  • B. 68,4 gam.
  • C. 34,2 gam.
  • D. 51,3 gam.
  • A. 0,6 ; 0,9
  • B. 0.9 ; 0,6
  • C. 0,5 ; 0,3
  • D. 0,2 ; 0,3
 • Câu 11:

  Có bốn dung dịch : natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có cùng nồng độ mol. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự dưới đây : Chọn câu trả lời đúng nhất 

  • A. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4 
  • B. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 
  • C. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4
  • D. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl
 • Câu 12:

  Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất? 

  • A. HCl
  • B. HF
  • C. HI
  • D. HBr
 • Câu 13:

  Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

  • A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-
  • B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-
  • C. H2SO3 → 2H+ + SO32-
  • D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-
 • Câu 14:

  Cho các phản ứng hóa học sau:
  (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 →                                                (2) MgSO4 + Ba(OH)2 →
  (3) Na2SO4 + BaCl2 →                                                    (4) H2SO4 + BaSO3 →                
  (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 →                                            (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → 
  Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:

  • A. (1), (3), (6).
  • B. (1), (2), (3), (4), (5), (6).
  • C. (3), (4), (5), (6). 
  • D. (1), (2), (3), (6).
 • Câu 15:

  Với dung môi là H2O thì chất nào sau đây không phải là chất điện li?

  • A. CH3COONa.
  • B. Na2SO4.
  • C. HCl.
  • D. C6H12O6 (glucozơ).
 • Câu 16:

  Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

  • A.

   HCl → H+ + Cl-

  • B.

   CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

  • C.

   H3PO4 → 3H+ + PO43-

  • D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-
 • Câu 17:

  Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

  • A.

   H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-

  • B.

   H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-

  • C.

   H2SO3 → 2H+ + SO32-

  • D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-
 • Câu 18:

  Các chất dẫn điện là

  • A.

   KCl nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.

  • B.

   dung dịch glucozơ, dung dịch ancol etylic , glixerol.

  • C.

   KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

  • D. Khí HCl, khí NO, khí O3.
 • Câu 19:

  Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

  • A.

   KOH, NaCl, H2CO3.

  • B.

   Na2S, Mg(OH)2, HCl.

  • C.

   HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

  • D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.
 • Câu 20:

  Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

  • A.

   KCl rắn, khan.      

  • B.

   CaCl2 nóng chảy.

  • C. NaOH nóng chảy.         
  • D. HBr hòa tan trong nước
YOMEDIA