ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với dung môi là H2O thì chất nào sau đây không phải là chất điện li?

  • A. 
   CH3COONa.
  • B. 
   Na2SO4.
  • C. 
   HCl.
  • D. 
   C6H12O6 (glucozơ).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất không điện li là C6H12O6 (glucozơ), ngoài ra có este, xeton, andehit.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41395

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA