ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  GTLN của hàm số \(y = {\sin ^2}x - \sqrt 3 \cos x\) trên đoạn \(\left[ {0;\pi } \right]\)

  • A. 
   1
  • B. 
   7/4
  • C. 
   2
  • D. 
   1/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét hàm số \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}\sin 2x - \sqrt 3 \cos x\) trên đoạn [0; π]

  \(\begin{array}{l}
  y' = 2\sin x\cos x + \sqrt 3 \sin x\\
   = \sin x\left( {2\cos x + \sqrt 3 } \right)\\
   \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = \pi \\
  x = \frac{{5\pi }}{6}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  \(\begin{array}{l}
  y\left( 0 \right) =  - \sqrt 3 ;y\left( \pi  \right) = \sqrt 3 ;\\
  y\left( {\frac{{5\pi }}{6}} \right) = \frac{7}{4}
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45116

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA