OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 13,6 gam hỗn hợp hai kim loại Fe và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng  dư, thu được 6,72 lit khí H2.

  a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

  b) Tính m và thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .

  c) Cũng khối lượng Fe trên để lâu ngoài không khí, sau một thời gian thu được 14,4 gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho X phản ứng với lượng dư axit H2SO4 đặc nóng, thu được V lít SO2 (đktc). Giá trị của V là:

  Lời giải tham khảo:

  Câu a, 

  Fe +H2SO4  → FeSO4 + H2

  a mol                               a

  Mg + H2SO4  →MgSO4 + H2

  b                                        b

  Câu b,

  - Gọi a, b lần lượt là số mol của Fe và Mg.

  - Ta có: khối lượng 2kl là 13,6→

   56a + 24b =13,6 (1)

  - mặc khác: nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol.

  Vậy: a + b = 0,3 (2)

  - giải hệ phương trình (1) và (2) ta được:

   a = 0,2 mol, b= 0,1 mol.

  Vậy mFe = 0,2*56 =11,2 gam;

  mMg = 0,1*24 = 2,4 gam.

  - vậy: %mFe = (11,2/13,6)*100 = 82,35%

  %mMg = 17,65%

  Câu c,

  - Quy hỗn hợp rắn X thành Fe và O2

  Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và O2

  - Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

   56x + 32y = 14,4;  x =0,2 mol vậy: y= 0,1 mol

  - Bản chất cho rắn X tác dụng với H2SO4 đặc nóng chính là cho Fe và O2 tác dụng với H2SO4 đặc nóng.

  Fe - 3e → Fe3+

  0,2   0,6mol

  O2 + 4e → 2O-2

  0,1     0,4

  S+6  + 2e → S+4

            2x         x

  Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 0,6 = 0,4 + 2x; vậy x = 0,1 mol

  Vậy VSO2 = 2,24 lít.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 151754

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON