ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc, sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã đòi hỏi Việt Nam cần phải

  • A. 
   Định hướng lại thể chế chính trị.
  • B. 
   Dập khuôn theo mô hình cải cách- mở cửa của Trung Quốc. 
  • C. 
   Định hướng lại mô hình phát triển kinh tế.
  • D. 
   Đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực..

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xuất phát từ nguyên nhân của những cuộc khoảng hoảng của Liên Xô, Trung Quốc, Đông Âu, Việt Nam rút ra bài học cần phải đổi mới toàn diện trên tất cả lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa) để tạo nên sức mạnh tổng hòa. Đây cũng là bài học được Đảng và Nhân dân áp dụng trong công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ tháng 12-1986.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210247

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF