OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong năm 1945, thời cơ “ngàn năm có một” của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt đầu xuất hiện khi nào?

  • A. 
   Khi Nhật đảo chính lật đổ Pháp (3 - 1945).
  • B. 
   Khi Nhật đầu hàng quân đồng minh (8 - 1945)
  • C. 
   Khi Nhật nhảy vào Đông Dương (9 - 1940).
  • D. 
   Khi quân Đồng minh vào Đông Dương (9 - 1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Khi mâu thuẫn Nhật – Pháp trở nên gay gắt, Nhật đã đảo chính lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương (9-3-1945). Đảng ta đã xác định kẻ thù của cách mang lúc này là phát xít Nhật, thay đổi khẩu hiệu thành “đánh đuổi phát xít Nhật”, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

  - Sau khi Nhật đầu hành đồng minh (15/8/1945), đây là thời cơ “ngàn năm có một” khi kẻ thù duy nhất của cách mạng lúc này đã đầu hàng đồng minh nhưng quân đồng minh cũng chưa vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật. Tận dung thời cơ này, Đảng ta đã sáng suốt nắm bắt thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám trong cả nước thắng lợi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209755

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON