OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7 - 1936) xác định nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Đông Dương là

  • A. 
   Chống thực dân Pháp và Chủ nghĩa Phát xít.
  • B. 
   Đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
  • C. 
   Chống thực dân Pháp và nguy cơ chiến tranh.
  • D. 
   Giành độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (7 - 1936) xác định nhiệm vụ trực tiếp trước mắt của cách mạng Đông Dương là: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, giành tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209745

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON