RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt 3 dung dịch CuSO4, AgNO3, NaCl?

  • A. 
   NaCl và HCl
  • B. 
   HCl và NaOH
  • C. 
   NaCl và NaOH
  • D. 
   NaCl và H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Dùng dd NaCl lần lượt cho vào từng mẫu thử trên:

  + Có kết tủa trắng xuất hiện đó là sản phẩm của AgNO3.

  PTHH: NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

  + Không có hiện tượng gì là CuSO4 và NaCl

  - Dùng dung dịch NaOH cho vào 2 mẫu còn lại:

  + Mẫu nào có kết tủa đó là sản phẩm của CuSO4.

  PTHH: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4.

  + Còn lại là NaCl.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116213

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA