RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sử dụng chất thử nào để phân biệt hai chất rắn màu trắng : CaO và P2O5

  • A. 
   Dung dịch phenolphtalein
  • B. 
   Giấy quỳ ẩm
  • C. 
   Dung dịch axit clohiđric
  • D. 
   A , B và C đèu đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. Dung dịch Phenolphtalein là chất chỉ thị màu, trong môi trường bazơ dung dịch chuyển sang màu hồng; trong dung dịch axit thì không có màu.

  CaO tan trong nước tạo dung dịch bazơ ⇒ Dung dịch có màu hồng

  P2O5 tan trong nước tạo dung dịch axit ⇒ Dung dịch không màu

  B. Giấy quỳ tím hóa xanh trong môi trường bazơ; hóa đỏ trong môi trường axit

  C. Dung dịch HCl 

  CaO + HCl → CaCl2 + H2O ( Hiện tượng đá vôi tan dần)

  P2O5 + HCl → Không xảy ra phản ứng

  ⇒ Có thể sử dụng cả 3 cách để nhận biết

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7388

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA