RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình (nếu tính trội là trội hoàn toàn)?

  • A. 
   P: AA x AA
  • B. 
   P: aa x aa
  • C. 
   P: AA x Aa
  • D. 
   Aa x aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu tính trội là trội hoàn toàn

  AA x AA

  → 100% AA (1 kiểu hình)  

  P: aa x aa

  → 100% aa (1 kiểu hình)  

  P: AA x Aa

  → 50% AA : 50% Aa (1 kiểu hình)  

  P: Aa x aa

  → 50% AA : 50% aa (2 kiểu hình)  

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8414

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA