RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nếu tính trội hoàn toàn thì cơ thể mang tính trội không thuần chủng lai phân tích cho kết quả kiểu hình ở con lai là:

  • A. 
   Đồng tính trung gian
  • B. 
   Đồng tính trội
  • C. 
   1 trội : 1 trung gian
  • D. 
   1 trội : 1 lặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu tính trội hoàn toàn thì cơ thể mang tính trội không thuần chủng lai phân tích cho kết quả kiểu hình ở con lai là: 1 trội : 1 lặn.

  Aa x aa → Aa : aa

  ⇒ Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8419

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA