RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sinh ra 3,08 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là:

  • A. 

   21,40       

  • B. 
   29,40      
  • C. 
   29,43   
  • D. 
   22,75

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

  nH2(p1) = 3,08/22,4 = 0,1375 mol

  nH2(p2) = 0,84/22,4 = 0,0375 mol

  Thấy phần 2 tác dụng với NaOH sinh ra khí, suy ra sản phẩm có Al dư.

  Vậy rắn Y gồm Al2O3, Fe và Al dư.

  Phần 2:

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

  Theo PTPU ta có:

  nAl (p2) = 2/3 nH2(p2) = 2/3 . 0,0375 = 0,025 mol

  ⇒ nAl(p1) = nAl(p2) = 0,025 mol

  Phần 1:

  Fe + H2­SO4 → FeSO4 + H2 (*)

  2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (**)

  Theo (**) ta có:

  nH2(**) = 3/2 nAl(p1) = 3/2 . 0,025 = 0,0375 mol

  ⇒ nH2(*) = nH2(p1) - nH2(**) = 0,1375 - 0,0375 = 0,1 mol

  ⇒ nFe (p1) = nH2(*)=0,1 mol

  Ta có:

  nFe (sp)  = 0,1.2 = 0,2 mol và nAl dư = 0,025.2 = 0,05 mol

  ⇒ nAL pư = nFe sp = 0,2 mol

  ⇒ nFe2O3 = 1/2 . nFe sp = 1/2 . 0,2 = 0,1 mol

  ⇒ mhh = mFe2O3 + mAl (pư) + mAl(dư) = 0,1.160+0,05.27+0,2.27=22,75g

  ⇒ Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 137071

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA