ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các chất dưới đây: HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4. Các chất điện li mạnh là:

  • A. 
   Ag2SO4, NaCl, CuSO4, H2S.
  • B. 
   NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3,H2S.
  • C. 
   NaCl, H2SO3, CuSO4.
  • D. 
   HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ngoại trừ H2SO3 là axit yếu, các chất điện ly mạnh là HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4, Ag2SO4

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41881

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA