RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 1,6g CuO vào 100g H2SO4 20%, nồng độ phần trăm CuSO4 thu được sau phản ứng là?

  • A. 
   5,12%
  • B. 
   17,76%
  • C. 
   12,5%
  • D. 
   3,15%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có nCuO = 0,02 mol

  nH2SO4 = 0,2 mol

  PTHH: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

  Theo phương trình phản ứng trên thì lượng CuO tham gia phản ứng hết, H2SO4 còn dư.

  Khối lượng CuSO4 tạo thành, tính theo số mol CuO:

  nCuSO4= nCuO = 0,02 mol ⇒ mCuSO4 = 0,02 x 160 = 3,2g.

  Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng:

  \(C\%  = \frac{{3,2.100\% }}{{100 + 1,6}} = 3,15\% \)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116162

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA