RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 5 lớp 8 Vocabulary - Từ vựng Study Habits


Bài học Vocabulary Unit 5 Lớp 8 - Study habits cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng với đầy đủ ngữ nghĩa, hi vọng bài học giúp các em tra cứu và ghi nhớ từ mới một cách thuận tiện.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 5 Lớp 8

habit (n): thói quen

report (n) = report card: phiếu điểm (để thông báo kết quả học tập)

excellent (adj): rất tốt, tuyệt vời

 • excellently (adv): một cách tuyệt vời

proud (of sb/ sth) (adj): tự hào, hãnh diện về ai/ cái gì

 • pride (n): niềm hãnh diện, sự kiêu hãnh

semester (n): học kỳ

 • first semester (n): học kỳ I
 • second semester (n): học kỳ II

improve (v): cải thiện, làm cho tốt hơn

 • improvement (n): sự cải thiện

Spanish (n): tiếng Tây Ban Nha

pronounce (v): phát âm, đọc

 • pronunciation (n): cách phát âm

try/ do one's best (exp): cố hết sức, làm hết khả năng

behavior (n): cách củ xử, hành vi

 • behave (v): cư xử, đối xử
 • believe (n): tin, tin tưởng

promise (v): hứa

 • promise (n): lời hứa

participation (n): sự tham gia

 • participate (v): tham gia

co-operation (n): sự hợp tác, sự cộng tác

satisfactory (adj): thỏa đáng, khá tốt

 • unsatisfactory (adj): không thỏa đáng

fair (adj): khá, khá tốt

meaning (n): nghĩa, ý nghĩa

mother tongue (n): tiếng mẹ đẻ

by heart (exp): thuộc lòng

learn sth by heart: học thuộc lòng điều gì

stick (v): dán, cài, cắm

come across (phr v): tình cờ gặp, bắt gặp

underline (v): gạch dưới

highlight (v): làm nổi bật

not only......but also (exp): không những......mà còn

revise (v): ôn lại, đọc lại

 • revision (n): sự ôn lại, việc xem xét lại

necessary (adj): cần thiết

lunar (adj): thuộc về mặt trăng, âm lịch

replant (v): trồng lại (cây)

sore (adj): đau, nhức nhối

 • sore throat: đau họng

mend (v) = fix (v): sửa chữa

aloud (adv): to, thành tiếng

 
 

Bài tập minh họa

Match the word or phrase in column A to its definition or meaning in column B.

A

B

1. habit

2. report card

3. improve

4. proud

5. mother tongue

6. semester

7. pronounce

a. the language that one first learn to speak as a child.

b. to become or make something better.

c. one of the two periods of about 18 weeks that the school year is divided into.

d. to say the sounds of letters or words.

e. feeling or showing pride.

f. something that you do often or regularly, often without thinking about it.

g. a document written by a teacher giving details of a student’s work in a school.

 

Key

1. f            2. g           3. b           4. e

5. a           6. c            7. d

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 5 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Vocabulary Unit 5 tiếng Anh lớp 8, để củng cố và ôn luyện thêm từ vựng mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 8 Vocabulary

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online.

Trong quá trình học bài, tra cứu từ và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Jup vs

  EXERCISE 7: Combine the ideas given into a double comparative:

  1-As he got older, he became more and more bad-tempered.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  2- He worked hard. He felt very bad.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  3- When we think of the exam, we get more and more excited.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  4- As this road gets busier, it becomes more and more dangerous.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  5- When you get near to the Equator, the temperature becomes high.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  6- If she stays in England a long time, her English will be very good.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  7- When I write fast, my writing becomes illegible.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  8- She sings well. A lot of people admire her.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  9- She visited many countries. She had lots of friends

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  10- He works harder. He feels more tired.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  11- The value of a picture depends on how famous the artist is.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  12- How well I sleep depends on how late I go to bed.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  14- I don't spend much time with my family because I work so hard.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  15- The traffic moves very slowly as more cars come into the city.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  16- The idea becomes less attractive as I think about it more.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  17- The service of a hotel depends on how expensive it is.

  @ ……………………………………………………………………………………………………….

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA