OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 8 Write - Bài viết Study Habits


Bài học Write Unit 5 Lớp 8 - Study habits hướng dẫn các em viết thư cho một người bạn chia sẻ về thành tích học tập trong học kỳ vừa rồi.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 5 Lớp 8 Write Task 1

Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter. (Hãy xem bức thư Hoa gửi Tim. Cô ấy đã viết thư này vào cuối học kì. Nhận biết các phần. Hãy gán nhãn chúng theo mẫu tự thích hợp.)

A     Body of the letter: Nội dung lá thư

B     Heading - writer's address and the date: Tiêu đề - địa chỉ của người viết và ngày tháng

C     Closing - Your friend/ Regards/ Love: Cuối thư - Bạn của bạn/ Lời chúc tốt đẹp/ Thân thương

D     Opening - Dear ..., : Đầu thư - Thân mến ...,

Guide to answer

2. Unit 5 Lớp 8 Write Task 2

Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box. (Bây giờ em hãy giúp Hoa viết thư cho Donna, bạn quen biết qua thư của cô ấy ở San Francisco, dùng thông tin cho trong khung.)

  • Mother’s Day
  • second semester report / last month
  • good grades / Geography / Physics / Math
  • teacher / tell / improve English / History
  • in a few weeks / Mid-Autumn Festival / moon festival
  • Ha Long Bay / aunt and uncle / bus / this afternoon
  • send you / postcard

Guide to answer

124 Hai Ba Trung St.

Ha Noi

June 5, 200...

Dear Donna,

Thanks for your letter. I'm happy to hear that you had a nice Mother’s Day.

I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my history and English results were not very good. My former teacher told me that I should improve English and history. I am spending more time on them this summer. And I hope I'll be better at the two subjects next year.

The Mid-Autumn Festival will come in a few weeks. That’s the Moon Festival in Viet Nam. I'm going to Ha Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I'll send you a postcard from there.

Write to me as soon as possible. I'm looking forward to hearing from you.

Fondest wishes,

Lan

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 5 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Write Unit 5 tiếng Anh lớp 8, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 8 Write

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành viết có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON