OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 8 Read - Bài dịch Study Habits


Bài học Read Unit 5 tiếng Anh lớp 8 - Study habits hướng dẫn các em đọc hiểu về một số phương pháp học từ mới dành cho nhũng người học ngoại ngữ mới.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 5 Lớp 8 Read Task 1

True or false? Check (V) the boxes. (Hãy đánh dấu (V) vào cột đúng hay sai.)

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

b. Some learners write examples of words they want to learn.

c. Every learner tries to learn all new words they come across.

d. Many learners only learn new words that are important.

Guide to answer

a. F

=> Some learners write the meaning of new words in their mother tongue.

b. T

c. F

=> Many learners do not try to learn all new words they come across.

d. T

2. Unit 5 Lớp 8 Read Task 2

Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

a) Do learners learn words in the same way?

b) Why do some learners write example sentences with new words?

c) What do some learners do in order to remember words better?

d) Why don't some learners learn all the new words they come across?

e) What is neccessary in learning words?

f) How should you learn words?

Guide to answer

a. No, they don't. They learn words in different ways.

b. To remember words better, some learners write example sentences with new words to remember how to use the word in the right way.

c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

d. Because they only want to learn important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. Learners should try different ways of learning words to find out what is the best.

3. Bài dịch Read Unit 5 Lớp 8

Người học ngoại ngữ học từ vựng bằng nhiều cách khác nhau. Một số người liệt kê từ ra và cho nghĩa của từ mới bằng tiếng mẹ đẻ của mình và cố gắng học thuộc lòng những từ này. Tuy nhiên, số khác thì lại không học như thế. Thay vì thế, học viết một hoặc hai câu ví dụ cho mỗi từ mới để nhớ cách sử dụng từ đúng.

Để nhớ từ vựng tốt hơn, một số người còn viết từng từ một và cách dùng của nó trên một miếng giấy nhỏ và dán nó ở một nơi nào đó trong nhà để có thể học bất cứ lúc nào.

Nhiều người học ngoại ngữ không cố học tất cả từ mới mà họ gặp qua. Họ thường gạch dưới hoặc dùng bút màu tô đậm những từ mà họ muốn học. Cách này giúp họ nhớ được những từ quan trọng.

Có nhiều cách khác nhau để học cùng một số từ. Nếu bạn muốn học 10 từ vựng trong hai ngày chẳng hạn thì bạn có thể học theo hai cách. Ngày thứ nhất, bạn có thể học 5 từ đầu tiên và sau đó học những từ còn lại trong ngày sau. Tuy nhiên, việc ôn luyện luôn cần thiết nên bạn có thể học cả 10 từ trong ngày đầu tiên và ôn lại chúng trong ngày sau. Cách này giúp bạn luyện tập từ nhiều lần hơn.

Người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ vựng khác nhau để tìm ra cách học tốt nhất cho bản thân mình. Hãy luôn tự hỏi mình nên học từ vựng bằng cách nào?

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Read the following passage and choose the item ( a,b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

          One of the most important parts of this method of language learning is the telling of stories. Twice every day, at the end of the morning and after sessions, the teacher reads us a boring story about the Familie Gartner. We were given the text : German on the left_ hand side, the translation on the right-hand side. Then she told us to lie back and close our eyes while she read the text again, and the music played in the background. Afterwards, we could remember most of the details and the vocabulary.

          translation(n) : bản dịch                     details(n) : chi tiết

1. What does the word ‘boring’ mean?

a. interesting     b. uninteresting     c. happy         d. unhappy

2. What does the word ‘she’ refer to?

a. the teacher                                                                 

b. one of the student

c. Gartner                                                                      

d. one of the author’s friends

3.We can replace the word ‘again’ with______ .

a. one more time                              

b. quietly                                          

c. many times                                   

d.loudly

4.Which of the following is not true?

a. The students had the translation of the story on the right-hand side.

b. While the students were lying, the teacher read the text again.

c. There wasn’t any music in their class.

d. This new method seems to be successful.

Key

1. b    2. a    3. a    4.b

ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 5 Lớp 8

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Read Unit 5 tiếng Anh lớp 8, để củng cố và nâng cao kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 8 Read

Câu 2 - Câu 13: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm đọc hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON