RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  We should learn this poem______ .

  • A. 
   by heart
  • B. 
   by soul
  • C. 
   by many times
  • D. 
   by millions

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 13222

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA