ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Writing Unit 1 lớp 10 Feelings


How to write a forum post? Làm sao để viết một bài đăng trên diễn đàn thu hút được nhiều người đọc nhất? Bố cục bài viết và hình thành ý tưởng được tiến hành như thế nào? Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo phần Writing sẽ giúp các em giải đáp được điều này. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 1 Lớp 10 Writing Task 1

Work in pairs. Describe the photo. What is the boy planning to do? Use the words below to help you.

(Làm việc theo cặp. Mô tả bức ảnh. Cậu bé định làm gì? Sử dụng những từ dưới đây.)

bathroom       fake spider       play a prank       put       scare

Guide to answer

The boy is planning to make someone scare by a fake spider.

Tạm dịch

Cậu bé đang lên kế hoạch khiến ai đó sợ hãi bằng một con nhện giả.

1.2. Unit 1 Lớp 10 Writing Task 2

Read the descriptions of two events and check your ideas for exercise 1. Use the adjectives below or your own ideas to explain why the pranks should not be played.

(Đọc mô tả của hai sự kiện và kiểm tra ý kiến của bạn trong bài tập 1. Sử dụng các tính từ dưới đây hoặc ý kiến của riêng bạn để giải thích lý do tại sao không nên chơi những trò chơi khăm.)

childish     annoying     cruel     scary     disappointed

Sarah_B

Tell us about pranks you played on friends or family members!

Dave338

When I was about nine years old, I bought an enormous plastic spider from a joke shop. I couldn't wait to play a prank on my sister with it. One morning, I put it in the shower just before my big sister went into the bathroom. I waited outside the door. I heard a really loud scream and my sister ran out of the bathroom. I thought it was really funny but she was really cross when she found out, and chased me round the house. I feel bad about it now, it took her ages to get over it because she was so shocked!

Kate44

Last February, I sent my brother a Valentine's card. In the card, I wrote “Be my Valentine! With love from ???”, and I tried to disguise my handwriting. When he opened it, he looked carefully at the writing, and I thought for a moment he realised it was from me. But there was a girl in his class who he liked, and he thought the card was from her. He seemed really pleased and he decided to ask her out, and now they re going out! Eventually, he found out she didn't send it. He immediately suspected me, so I owned up. He was a bit cross, but he forgave me because of the happy ending.

Guide to answer

I think these pranks are too childish and cruel because they make people scary and disappointed.

(Tôi nghĩ những trò đùa này quá trẻ con và độc ác vì chúng khiến mọi người sợ hãi và thất vọng.)

Tạm dịch

Sarah_B

Hãy cho chúng tôi biết về những trò đùa bạn đã chơi với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình!

Dave338

Khi tôi khoảng chín tuổi, tôi mua một con nhện khổng lồ bằng nhựa từ một cửa hàng bán đồ đùa. Tôi không thể chờ đợi để trêu chị tôi với con nhện. Một buổi sáng, tôi tắm ngay trước khi chị gái tôi đi vào phòng tắm. Tôi đợi ngoài cửa. Tôi nghe thấy một tiếng hét rất lớn và chị gái tôi chạy ra khỏi phòng tắm. Tôi nghĩ điều đó thật sự rất buồn cười nhưng cô ấy đã rất tức giận khi phát hiện ra và đuổi tôi chạy khắp nhà. Hiện tại, tôi cảm thấy tồi tệ về điều đó, chị tôi đã mất nhiều thời gian để vượt qua nó vì cô ấy quá sốc!

Kate44

Tháng 2 năm ngoái, tôi gửi cho anh trai một tấm thiệp Valentine. Trong tấm thiệp, tôi đã viết “Hãy là Valentine của tôi! Với tình yêu từ ???, và tôi đã cố gắng ngụy trang nét chữ của mình. Khi anh ấy mở nó ra, anh ấy xem kỹ chữ viết, và tôi nghĩ rằng anh ấy nhận ra nó là của tôi. Nhưng có một cô gái trong lớp anh ấy thích, và anh ấy nghĩ tấm thiệp là của cô ấy. Anh ấy có vẻ rất vui và quyết định rủ cô ấy đi chơi, và bây giờ họ đang đi chơi! Cuối cùng, anh phát hiện ra cô ấy không phải là người gửi nó. Anh ấy ngay lập tức nghi ngờ tôi. Anh ấy hơi tức giận, nhưng anh ấy đã tha thứ cho tôi vì một kết thúc đẹp.

1.3. Unit 1 Lớp 10 Writing Task 3

Read the Writing Strategy. Match the adjectives below with people in the stories (A-D). Say when and why they felt that way.

(Đọc Chiến lược Viết. Nối các tính từ bên dưới với người trong câu chuyện (A-D). Nói khi nào và tại sao họ cảm thấy như vậy.)

Writing Strategy

When you write a description of an event, remember to say houw you and other people felt at the time and how to you all reacted to the events. This will make your anecdote come to life and engage the reader's interest.

amused      angry (2 people)       anxious

frightened       guilty       pleased (2 people)

A. Dave: ................

B. Dave's big sister: ................

C. Kate: ................

D. Kate's brother: ................

Guide to answer

A. Dave: amused, guilty

B. Dave's big sister: angry, frightened

C. Kate: anxious, pleased

D. Kate's brother: angry, pleased

Tạm dịch

A. Dave: thích thú, tội lỗi

B. Chị gái của Dave: tức giận, sợ hãi

C. Kate: lo lắng, hài lòng

D. Anh trai của Kate: tức giận, hài lòng

1.4. Unit 1 Lớp 10 Writing Task 4

Read the task above. Make notes using one of the ideas below, real information or your own ideas.

(Đọc nhiệm vụ ở trên. Ghi chú bằng cách sử dụng một trong những ý tưởng dưới đây, thông tin thực hoặc ý tưởng của riêng bạn.)

 • put salt on someone's ice cream
 • put a fake mouse in a kitchen cupboard
 • glue some coins to the classroom floor

Guide to answer

- I put salt on someone's ice cream;

- We were walking in the park and I wanted to eat ice cream;

- She frowned at me

Tạm dịch

- Tôi cho muối vào kem của ai đó;

- Chúng tôi đang đi dạo trong công viên và tôi muốn ăn kem;

- Cô ấy cau mày nhìn tôi.

1.5. Unit 1 Lớp 10 Writing Task 5

Write your forum post (100-120 words).

(Viết bài đăng trên diễn đàn của bạn (100-120 từ)

Guide to answer

Yesterday, I and my best friend - Ngoc, went to the park. I wanted to eat ice cream. Then we bought two. Ngoc took photos and looked the sky. I put salt on her ice cream and I waited to see her facial expression. She was shocked and frowned at me. And I smiled a lot.

Tạm dịch

Hôm qua, tôi và cô bạn thân của tôi - Ngọc, đi chơi công viên. Tôi muốn ăn kem. Sau đó, chúng tôi mua hai cây kem. Ngọc chụp ảnh và nhìn trời. Tôi cho muối vào kem của cô ấy và chờ xem nét mặt của cô ấy. Cô ấy bị sốc và cau mày nhìn tôi. Và tôi đã cười rất nhiều.

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Write the meaningful sentences (Viết lại những câu sau)

1. we/ café/ were/ holiday/, /we/ went/ When/ to/ the/ almost/ every/ on/ day.

2. Did/ collect/ were/ stamps/ when/ you/ you/ younger?

3. it/ famous/ lived/ in/ our/ A/ house/ before/ we/ actor/ bought.

4. my/ I/ threw/ a/ party/ for/ brother/ last/ surprise/ Sunday.

5. My/ every/ and/ I/ swimming/ almost/ day/ last/ sister/ summer/ went.

6. she/ a/ live/ girl/, /my/ mom/ When/ used/ to/ in/ was/ a/ village.

7. the/ Elvis/ Blue/ famous/ for/ song/ Suede/ Shoes/ became.

Key

1. When we were on holiday, we went to the café almost every day.

2. Did you collectstamps when you were younger?

3. A famous actor lived in our house before we bought it.

4. I threwa surprise party for my brother last Sunday.

5. My sister and I went swimming almost every day last summer.

6. When she was a girl, my mom used to live in a village.

7. Elvis became famous for the song Blue Suede Shoes.

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau:

 • fake spider: con nhện giả
 • cruel: độc ác
 • enormous: khổng lồ, to lớn
 • forgive: tha thứ
 • coin: đồng tiền

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 1 - Writing

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 10 Chân trời sáng tạo Writing - Viết.

  • A. What an interesting film (it was)!
  • B. What a interesting film (it was)!
  • C. What interesting film (it was)!
  • D. What an interested film (it was)!
  • A. "You'd better to take a holiday" the doctor said to him.
  • B. "You'd better taking a holiday" the doctor said to him.
  • C. "You'd better take a holiday" the doctor said to him.
  • D. "You'd better taken a holiday" the doctor said to him.
  • A. When beautiful those pictures are.
  • B. How beautiful those pictures are.
  • C. That beautiful those pictures are.
  • D. beautiful those pictures is.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 1 - Writing Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF