ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Speaking Unit 1 lớp 10 Feelings


Đến với Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo phần Speaking, các em sẽ có cơ hội mở rộng kỹ năng giao tiếp của mình với những cụm từ bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng hay sự buồn bã, hối tiếc, ... thông qua các cuộc đối thoại hằng ngày. Chúc các em học vui!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 1

Look at the photo. Do you know this sport? How do you think it feels to do it?

(Nhìn vào bức ảnh. Bạn có biết môn thể thao này không? Bạn nghĩ cảm giác như thế nào khi chơi nó?)

Guide to answer

- This sport is bodyboarding

- I think it is an interesting but risky sport.

Tạm dịch

- Môn thể thao này là lướt ván

- Tôi nghĩ đó là một môn thể thao thú vị nhưng cũng không kém phần mạo hiểm.

1.2. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 2

Complete the dialogue with the correct affirmative or negative past simple form of the verbs below.

(Hoàn thành đoạn đối thoại với dạng đơn giản ở quá khứ khẳng định hoặc phủ định của các động từ dưới đây.)

be             get            learn           leave            love           spend         watch

Kirstie: Hi, Laurie. How are you? Tell me about your summer holidayl

Laurie: Well, for the first three weeks, I was at a summer camp in Corrnwall.

Kirstie: Really? That sounds like fun!

Laurie: Yes, it was. I (1) _________ a new sport — bodyboarding.

Kirstie: Wowl That sounds great!

Laurie: Yes, I (2) _________ it. It was really exciting — and a bit frightening too!

Kirstie: I bet! What else did you get up to over the summer?

Laurie: Well, the second half of the holiday (3) _________ so good. I (4) _________ a stomach bug and (5) _________ nearly a week on the sofa.

Kirstie: Oh dear! How awful!

Laurie: I (6) _________ the house for days. I just (7) _________ DVDs. I was so bored!

Guide to answer

Kirstie: Hi, Laurie. How are you? Tell me about your summer holidayl

Laurie: Well, for the first three weeks, I was at a summer camp in Corrnwall.

Kirstie: Really? That sounds like fun!

Laurie: Yes, it was. I (1) learnt/learned a new sport — bodyboarding.

Kirstie: Wow! That sounds great!

Laurie: Yes, I (2) loved it. It was really exciting — and a bit frightening too!

Kirstie: I bet! What else did you get up to over the summer?

Laurie: Well, the second half of the holiday (3) wasn't so good. I (4) got a stomach bug and (5) spent nearly a week on the sofa.

Kirstie: Oh dear! How awful!

Laurie: I (6) didn't leave the house for days. I just (7) watched DVDs. I was so bored!

Tạm dịch

Kirstie: Chào, Laurie. Bạn khỏe không? Kể cho tôi nghe về kỳ nghỉ hè của bạn

Laurie: Chà, trong ba tuần đầu tiên, tôi đã ở trại hè ở Corrnwall.

Kirstie: Thật không? Nghe có vẻ như thú vị!

Laurie: Đúng vậy. Tôi đã học một môn thể thao mới - lướt ván.

Kirstie: Wow! Nghe hay đấy!

Laurie: Vâng, tôi thích nó. Nó thực sự thú vị - và một chút kinh hãi nữa!

Kirstie: Tôi cá! Bạn đã làm gì khác để làm gì trong mùa hè?

Laurie: Chà, nửa sau của kỳ nghỉ không tốt lắm. Tôi bị bệnh đau dạ dày và đã dành gần một tuần trên ghế sofa.

Kirstie: Ôi trời! Thật tồi tệ!

Laurie: Tôi đã không ra khỏi nhà trong nhiều ngày. Tôi chỉ xem DVD. Tôi đã rất chán!

1.3. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 3

Listen and check your answers to exercise 2. Does the photo go with the first or second half of the dialogue? How do you know? (Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 2. Bức ảnh phù hợp với nửa đầu hay nửa sau của đoạn hội thoại? Sao bạn biết điều đó?)

Guide to answer

The photo goes with the first half of the dialogue because it shows how Laurie bodyboarding.

(Bức ảnh phù hợp với nửa đầu của đoạn hội thoại vì nó cho thấy Laurie trượt ván như thế nào.)

1.4. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 4

Listen to three girls talking about their summer holidays. Match each speaker (1-3) with an event (a-c) and then circle the correct adjective to describe how she felt about it. 

(Nghe ba cô gái nói về kỳ nghỉ hè của họ. Ghép mỗi người nói (1-3) với một sự kiện (a-c) rồi khoanh tròn tính từ đúng để mô tả cảm nhận của cô ấy về kì nghỉ.)

a. Speaker ___ got sunburned.

She felt depressed / embarrassed / worried.

b. Speaker ___ ran a half marathon.

She felt exhausted / proud / surprised.

c. Speaker ____ visited her friends new house.

She felt envious / interested / shocked.

Guide to answer

a. Speaker 2 got sunburned.

She felt worried.

b. Speaker 1 ran a half marathon.

She felt surprised.

c. Speaker 3 visited her friends new house.

She felt envious.

Tạm dịch

a. Người nói thứ 2 bị cháy nắng.

Cô cảm thấy lo lắng.

b. Người nói thứ 1 đã chạy một nửa marathon.

Cô cảm thấy ngạc nhiên.

c. Người nói thứ 3 đến thăm nhà mới của bạn bè.

Cô cảm thấy ghen tị.

1.5. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 5

Read the phrases for reacting and showing interest. Then find three more in the dialogue in exercise 2.

(Đọc các cụm từ thể hiện phản ứng và sự quan tâm. Sau đó, tìm ba câu thoại khác trong đoạn hội thoại ở bài tập 2)

Reacting and showing interest

You're joking / kidding!

How boring / funny / frustrating / exciting / upsetting!

That's amazing / exciting / worrying / shocking!

That sounds great / terrible / annoying / terrifying!

What a cool thing to do!

Really? I'm so envious!

Really? What a relief!

That sounds like a nightmare!

Oh no! What a disaster / shame!

Kirstie: Hi, Laurie. How are you? Tell me about your summer holidayl

Laurie: Well, for the first three weeks, I was at a summer camp in Corrnwall.

Kirstie: Really? That sounds like fun!

Laurie: Yes, it was. I learnt a new sport — bodyboarding.

Kirstie: Wow! That sounds great!

Laurie: Yes, I loved it. It was really exciting — and a bit frightening too!

Kirstie: I bet! What else did you get up to over the summer?

Laurie: Well, the second half of the holiday wasn't so good. I got a stomach bug and spent nearly a week on the sofa.

Kirstie: Oh dearHow awful!

Laurie: I didn't leave the house for days. I just watched DVDs. I was so bored!

Guide to answer

Three more phrases in the dialogue in exercise 2: Wow! Oh dear! How awful!

Tạm dịch

Kirstie: Chào, Laurie. Bạn khỏe không? Kể cho tôi nghe về kỳ nghỉ hè của bạn

Laurie: Chà, trong ba tuần đầu tiên, tôi đã ở trại hè ở Corrnwall.

Kirstie: Thật không? Nghe có vẻ như thú vị!

Laurie: Đúng vậy. Tôi đã học một môn thể thao mới - lướt ván.

Kirstie: Wowl Nghe hay đấy!

Laurie: Vâng, tôi thích nó. Nó thực sự thú vị - và một chút kinh hãi nữa!

Kirstie: Tôi cá! Bạn đã làm gì khác để làm gì trong mùa hè?

Laurie: Chà, nửa sau của kỳ nghỉ không tốt lắm. Tôi bị bệnh đau dạ dày và đã dành gần một tuần trên ghế sofa.

Kirstie: Ôi trời! Thật tồi tệ!

Laurie: Tôi đã không ra khỏi nhà trong nhiều ngày. Tôi chỉ xem DVD. Tôi đã rất chán!

1.6. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 6

Listen to the dialogue in exercise 2 again, then practise saying the phrases above. Try to sound interested!

(Nghe lại đoạn hội thoại trong bài tập 2, sau đó luyện nói các cụm từ trên. Cố gắng nghe một cách hứng thú!)

Guide to answer

Học sinh luyện tập thực hành đoạn đối thoại

1.7. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 7

Work in pairs. Take turns to say a sentence from the list below using the correct past simple form of the verbs in brackets. Your partner reacts with a suitable phrase from exercise 5.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt nói một câu trong danh sách dưới đây bằng cách sử dụng dạng quá khứ đơn của động từ trong ngoặc. Đối tác của bạn phản ứng bằng một cụm từ phù hợp ở bài tập 5.)

1. I finally (finish) my science project.

2. I (learn) to play a new song on the guitar.

3. I (break) a bone in my foot.

4. I (drop) my dad's laptop.

- I finally finished my science project.

- Really? What a relief!

Guide to answer

2. I learned to play a new song on the guitar. - That amazing!

3. I broke a bone in my foot. - That sounds like a nightmare!

4. I dropped my dad's laptop. - Oh no! What a disaster!

Tạm dịch

1. Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành dự án khoa học của mình.

- Có thật không? Thật là nhẹ nhõm!

2. Tôi đã học chơi một bài hát mới trên guitar. - Thật tuyệt vời!

3. Tôi bị gãy xương ở bàn chân. - Nghe như một cơn ác mộng!

4. Tôi làm rơi máy tính xách tay của bố tôi. - Ôi không! Thật là một thảm họa!

1.8. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 8

Read the Speaking Strategy. Work in pairs. One student tells an event from his / her last summer, the other reacts to the story.

(Đọc Chiến lược Nói. Làm việc theo cặp. Một học sinh kể về một sự kiện trong mùa hè năm ngoái của mình, học sinh kia phản ứng với câu chuyện.)

Speaking Strategy

Follow a simple structure for narrating events, for example:

1. set the scene (where? when? who?)

2. say what happened

3. say how you (and / or others) felt about it

A: I had a trip to Nha Trang Beach with my family last summer.

B: That's amazing!

A: I enjoyed many water sports. But I fell and got hurt.

B: Oh no! What a disaster!

Tạm dịch

A: Tôi đã có một chuyến du lịch đến Bãi biển Nha Trang với gia đình vào mùa hè năm ngoái.

B: Thật tuyệt vời!

A: Tôi rất thích nhiều môn thể thao dưới nước. Nhưng tôi bị ngã và bị thương.

B: Ồ không! Thật là một thảm họa!

ZUNIA12

Bài tập minh họa

Choose the best answer (Chọn đáp án đúng)

1. A: I hope to see you again. – B: …………………

A. I hope so

B. Good enough

C. Thank you

D. I really enjoy meeting you too

2. A: Would you like a cup of coffee? – B: ………………

A. Yes, thank a lot

B. No, thanks you

C. Yes, please

D. No, you are welcome

3. A: Excuse me! - B: ……………?

A. What

B. Yes

C. No

D. Thank you

4. A: Let’s meet for a coffee tonight. – B: …………….

A. I hope not

B. I’m afraid I can’t

C. Yes, please

D. Yes, thanks you

5. Why don’t we go to the zoo?-“…………”

A. Because we don’t have enough money

B. That’s a good idea

C. I couldn’t agree more

D. Yes, I’d love to

6. Would you like a cup of coffee?-“………”

A. No, thanks

B. I’d love it

C. No, I wouldn’t

D. I do like

Key

1. A

2. C

3. B

4. B

5. B

6. A

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các cụm từ bày tỏ cảm xúc trong giao tiếp như sau:

- You're joking / kidding!

- How boring / funny / frustrating / exciting / upsetting!

- That's amazing / exciting / worrying / shocking!

- That sounds great / terrible / annoying / terrifying!

- What a cool thing to do!

- Really? I'm so envious!

- Really? What a relief!

- That sounds like a nightmare!

- Oh no! What a disaster / shame!

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 1 - Speaking

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 - Speaking chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 10 Chân trời sáng tạo Speaking - Nói.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 1 - Speaking Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

ZUNIA9
OFF
OFF