ON
ON
YOMEDIA
22NONE
Banner-Video
ADSENSE

Culture Unit 1 lớp 10 Feelings


Các em đã từng đến nước Anh và trải nghiệm nền văn hóa độc đáo ở quốc gia này hay chưa? Mọi người trên thế giới có suy nghĩ gì về người Anh? Mời các em cùng tìm hiểu về người Anh qua nội dung bài học Culture nằm trong Unit 1 Feelings Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Hi vọng bài học sẽ mang lại nhiều kiến thức văn hóa bổ ích của đất nước Anh đến các em!

ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Unit 1 Lớp 10 Culture Task 1

Describe the photos. Do they match your idea of typical British people? Why? / Why not?

(Mô tả các bức ảnh. Họ có phù hợp với ý tưởng của bạn về những người Anh điển hình? Tại sao phù hợp / Tại sao không?)

Guide to answer

The photos are about two people are talking to each other. They match the idea of British people because they are wearing clothes with British style in the photo 1 and they are in a typical tea meeting of British people in the photo 2.

Tạm dịch

Những bức ảnh nói về hai người đang nói chuyện với nhau. Họ phù hợp với ý tưởng của người Anh vì họ đang mặc quần áo với phong cách Anh trong bức ảnh 1 và họ đang trong một buổi tiệc trà điển hình của người Anh trong bức ảnh 2.

1.2. Unit 1 Lớp 10 Culture Task 2

Read the text. Are these sentences about the people who took part in the survey true or false? Write T or F.

(Đọc văn bản. Những câu về những người tham gia cuộc khảo sát là đúng hay sai? Viết T hoặc F.)

HOW FOREIGNERS SEE THE BRITISH

What a typical British person like? People who come to Britain from other countries probably have a few expectations: British people are polite, rather reserved, and enjoy drinking tea and standing in queues!l But how accurate is this stereotype? In an online survey of 1,402 foreign nationals living in the UK, just over half said that the British matched their expectations.

The survey also asked which aspects of the British character the foreign nationals liked and disliked. British people's good manners were popular with 49% and 40% liked the ability to queue. Many agreed that the British are reserved and for 32% this was a good quality — but for 19% it was negative. Other negative aspects were the British sense of humour (31%) and British culture in general (28%). However, 77% said they liked British people in general and 61% said that their opinion of the British got better as a result of living in the UK.

A spokesman for the researchers said: "People probably come to Britain with a stereotype of what to expect. It’s good to see that, for the majority, the reality is better than the stereotype."

a. Most have a positive view of the British overall.

b. More than half have a better opinion of the British now that they live in the country.

Guide to answer

a. Most have a positive view of the British overall. (Hầu hết đều có cái nhìn tích cực về tổng thể của người Anh.)

True

b. More than half have a better opinion of the British now that they live in the country. (Hơn một nửa có quan điểm tốt hơn về người Anh khi họ sống trong nước.)

⇒ True

Tạm dịch

NHỮNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THẤY NGƯỜI ANH NHƯ THẾ NÀO?

Một người Anh điển hình là như thế nào? Mọi người đến Anh từ các quốc gia khác có lẽ có một vài kỳ vọng: Người Anh lịch sự, khá dè dặt, thích uống trà và xếp hàng! Nhưng định kiến ​​này chính xác đến mức nào? Trong một cuộc khảo sát trực tuyến với 1.402 công dân nước ngoài sống ở Vương quốc Anh, chỉ hơn một nửa nói rằng người Anh giống với kì vọng của họ.

Cuộc khảo sát cũng hỏi người nước ngoài thích và không thích những khía cạnh nào trong tính cách người Anh. Cách cư xử tốt của người dân Anh phổ biến với 49% và 40% số người được hỏi thích điều này là khả năng xếp hàng. Nhiều người đồng ý rằng người Anh tỏ ra dè dặt và đối với 32% số người được hỏi, đây là một phẩm chất tốt - nhưng đối với 19% lại là tiêu cực. Các khía cạnh tiêu cực khác là khiếu hài hước của người Anh (31%) và văn hóa Anh nói chung (28%). Tuy nhiên, 77% nói rằng họ thích người Anh nói chung và 61% nói rằng quan điểm của họ về người Anh trở nên tốt hơn do sống ở Anh.

Một phát ngôn viên của các nhà nghiên cứu cho biết: “Mọi người có thể đến Anh với định kiến ​​về những gì sẽ xảy ra. Thật tốt khi thấy rằng, đối với đa số, thực tế tốt hơn so với những định kiến. "

1.3. Unit 1 Lớp 10 Culture Task 3

Complete the labels for the charts with the words below. Use information from the text to help you.

(Hoàn thành tên cho các biểu đồ với các từ bên dưới. Sử dụng thông tin từ văn bản để giúp bạn.)

better       culture       good manners       reserve (x2)       sense of humour       the same or worse

Guide to answer

1. good manners

2. reserve 

3. sense of humour

4. culture

5. reserve   

6. worse 

7. better

1.4. Unit 1 Lớp 10 Culture Task 4

Listen to four people from other countries talking about their view of the British. Which person do you think has the most negative view?

(Nghe bốn người từ các quốc gia khác nói về quan điểm của họ đối với người Anh. Bạn nghĩ người nào có quan điểm tiêu cực nhất?)

Audio Script

1. I love the UK. I just love the atmospgere, the culture, the art, the history. There is also beautiful scenery in places like Cornwall and Scotland. The people here are kind and friendly. The only things I don't like about the UK are the weather and the food. I had some really bad fish and chips recently!

2. British people don't care about their work like we do. They aren't very hard-working really - they spend all day waiting to finish work and go home! And when they leave work, they forget about it. I have my own opinion cafe here in Cardiff and for me, my work is my life.

3. I find british people very friendly and I love an English breakfast and fish and chips. But I don't like it when I finish work at 11 p.m. or midnight, and young people are causing trouble in the street. It's not always nice and they make a lot of noise. I don't worry for me but I'm anxious for my wife at night over here. Overall though I like living in britain. It's much better than back home.

4. OK, the weather definitely is not great but I love the freedom of living in the UK. It's so friendly and welcoming. It was difficult for me when I first arrived at the age of sixteen. I was used to rules. My family came first and I always obeyed my parents. I never answered back. But British teenagers have so much more freedom. They don't have many rules, and that's not a good thing. They often behave badly.

Tạm dịch

1. Tôi yêu Vương quốc Anh. Tôi chỉ yêu bầu không khí, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử. Ngoài ra còn có phong cảnh đẹp ở những nơi như Cornwall và Scotland. Người dân ở đây tốt bụng và thân thiện. Những điều duy nhất tôi không thích ở Vương quốc Anh là thời tiết và thức ăn. Gần đây tôi đã có một số món cá và khoai tây chiên rất tệ!

2. Người Anh không quan tâm đến công việc của họ như chúng tôi. Họ thực sự không chăm chỉ lắm - họ dành cả ngày để chờ hoàn thành công việc và về nhà! Và khi họ rời khỏi công việc, họ quên nó đi. Tôi có quán cà phê quan điểm của riêng tôi ở đây ở Cardiff và đối với tôi, công việc của tôi là cuộc sống của tôi.

3. Tôi thấy người Anh rất thân thiện và tôi thích bữa sáng kiểu Anh cùng món cá và khoai tây chiên. Nhưng tôi không thích khi tôi hoàn thành công việc lúc 11 giờ tối hoặc nửa đêm, và những người trẻ tuổi đang gây rối trên đường phố. Nó không phải lúc nào cũng tốt đẹp và chúng gây ra nhiều tiếng ồn. Tôi không lo lắng cho tôi nhưng tôi lo lắng cho vợ tôi khi đêm qua đây. Nhìn chung, mặc dù tôi thích sống ở Anh. Nó tốt hơn nhiều so với ở nhà.

4. OK, thời tiết chắc chắn không tuyệt nhưng tôi thích cuộc sống tự do ở Vương quốc Anh. Nó rất thân thiện và dễ chịu. Thật khó khăn cho tôi khi tôi mới đến năm mười sáu tuổi. Tôi đã quen với các quy tắc. Gia đình tôi đến trước và tôi luôn vâng lời cha mẹ tôi. Tôi không bao giờ trả lời lại. Nhưng thanh thiếu niên Anh có nhiều tự do hơn. Họ không có nhiều quy tắc, và đó không phải là một điều tốt. Họ thường cư xử tồi tệ.

1.5. Unit 1 Lớp 10 Culture Task 5

Listen again. Match the speakers (1-4) with sentences A-F below.

(Nghe lại. Ghép những người nói (1-4) với các câu A-F dưới đây.)

Which speaker(s)...

A. are not keen on the weather in the UK?__,__

B. makes a positive comment about the food?___

C. does not think British people are hard-working?___

D. have a negative opinion of young people's behaviour?__,__

E. is a fan of British culture?__,__

F. are generally positive about the people in Britain?

Guide to answer

A. 1, 4

B. 3

C. 2

D. 3, 4

E. 1

F. 1, 3, 4

Tạm dịch

Người nói nào ...

A. không quan tâm đến thời tiết ở Vương quốc Anh? __, __

B. đưa ra nhận xét tích cực về món ăn? ___

C. không nghĩ người Anh làm việc chăm chỉ? ___

D. có quan điểm tiêu cực về hành vi của giới trẻ? __, __

E. có phải là người yêu thích văn hóa Anh không? __, __

F. nói chung là tích cực về người dân ở Anh?

ADMICRO

Bài tập minh họa

What do you think about British people? (Bạn có suy nghĩ gì về người Anh?)

Key

I have no chance to set foot in Britain. But I have knowledge about its history, culture and achievement through newspapers, Internet, TV, news and so on. I think that British people are really friendly, beautiful and polite. I also want to enjoy their food and visit some famous landscape. Anyway, I really want to have a chance to come to Britain.

(Tôi không có cơ hội đặt chân đến Anh. Nhưng tôi có kiến thức về lịch sử, văn hóa và thành tựu của nó thông qua báo chí, Internet, TV, tin tức, v.v. Tôi nghĩ rằng người dân Anh thực sự thân thiện, xinh đẹp và lịch sự. Tôi cũng muốn thưởng thức món ăn của họ và tham quan một số thắng cảnh nổi tiếng. Dù sao, tôi thực sự muốn có một sự cơ hội để đến Anh.)

UREKA

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ các từ vựng sau về những điểm độc đáo trong nền văn hóa nước Anh như sau:

  • typical: tiêu biểu, điển hình
  • queues: hàng
  • manners: cách, lối, thói, kiểu
  • stereotype: khuôn mẫu

3.2. Bài tập trắc nghiệm Unit 1 - Culture

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 1 - Culture chương trình Tiếng Anh lớp 10 Chân trời sáng tạo. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 10 Chân trời sáng tạo Culture - Văn hóa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Unit 1 - Culture Tiếng Anh 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

NONE
ON