OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương?

  • A. 
   Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • B. 
   Đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm.
  • C. 
   Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
  • D. 
   Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A: Sau hiệp định Giơnevơ (1954): miền Bắc được giải phóng, miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của Mĩ - Diệm => Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc đã tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214994

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF