ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm nổi bật của tình hình miền Nam ngay sau hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương là

  • A. 
   Chuyển sang đấu tranh vũ trang chống Mỹ.
  • B. 
   Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.
  • C. 
   Thành lập chính quyền cách mạng lâm thời ở miền Nam.
  • D. 
   Vẫn chịu ách thống trị của đế quốc và tay sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau năm 1954, tuy miền Bắc được giải phóng nhưng miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của đế quốc (Mĩ) và tay sai (Ngô Đình Diệm) => Đảng ta đã xác định phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ở cả hai miền, trong đó:

  -  Miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  - Miền Nam vẫn phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất nước nhà.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214963

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF