ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Bắc sau 1954 là tiến hành

  • A. 
   Khắc phục hậu quả chiến tranh.
  • B. 
   Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   Đấu tranh đòi Mỹ rút quân về nước.
  • D. 
   Cách mạng dân chủ tư sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Bắc sau năm 1954 là tiến lên xâu dựng chủ nghĩa xã hội.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214918

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON