RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Video-Banner

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 9 Bài 8 về Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A.  S1R1=S2R2
  • B. \(\frac{S_1}{R_1}=\frac{S_2}{R_2}\)
  • C. R1R2=S1S2  
  • D. Cả ba hệ thức trên đều sai.
  • A. Chiều dài lớn gấp 4, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở lớn gấp 4.2=8 lần, vậy R1=8R2.
  • B. Chiều dài lớn gấp 4 thì điện trở nhỏ hơn 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở lớn gấp 2 lần, vậy  \(R_1=\frac{R_2}{2}\)
  • C. Chiều dài lớn gấp 4 thì điện trở lớn gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở nhỏ hơn 2 lần, vậy R1=2R2.
  • D. Chiều dài lớn gấp 4, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở nhỏ hơn 4.2=8 lần, vậy \(R_1=\frac{R_2}{8}\)
 •  

  • A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.
  • B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.
    
  • C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.
  • D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.
  • A.  4Ω  
  • B.  6Ω 
  • C. 8Ω
  • D. 2Ω
 •  
   
  • A. 0,6Ω
  • B. 6Ω
  • C. 0,06Ω
  • D. 0,04Ω
 • Câu 6:

  Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1=5mmvà điện trở R1=8,5Ω. Dây thứ hai có tiết diện S2=0,5mm2. Tính điện trở R2.

  • A. 8,5Ω
  • B. 85Ω
  • C. 50Ω
  • D. 55Ω
 • Câu 7:

  Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, Svà R2, l2, S2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

  • A. \({R_1}.{l_1}.{S_1} = {R_2}.{l_2}.{S_2}\)
  • B. \(\frac{{{R_1}}}{{{S_1}}}{l_1} = \frac{{{R_2}}}{{{S_2}}}{l_2}\)
  • C. \(\frac{{{R_1}}}{{{S_1}}}{l_1} = \frac{{{S_2}}}{{{R_2}}}{l_2}\)
  • D. \(\frac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \frac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)
 • Câu 8:

  Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 6,8Ω với lõi gồm 20 sợi đồng mảnh. Tính điện trở của mỗi sợi dây mảnh này, cho rằng chúng có tiết diện như nhau.

  • A.  50 Ω
  • B. 60 Ω
  • C. 75 Ω
  • D.  136 Ω
 • Câu 9:

  Cuộn dây thứ nhất có điện trở là R1=20Ω, được quấn bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng là l1=40m và có đường kính tiết diện là d1=0,5mm. Dùng dây dẫn được làm từ cùng vật liệu như cuộn dây thứ nhất, nhưng có đường kính tiết diện của dây là d2=0,3mm để quấn một cuộn dây thứ hai, có điện trở R2=30Ω. Tính chiều dài tổng cộng của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây thứ hai này.

  • A. 21 m
  • B. 21,6m
  • C. 20,5m
  • D. 13,6m
 • Câu 10:

  Người ta dùng dây Nikêlin (một loại hợp kim) làm dây nung cho một bếp điện. Nếu dùng loại dây này với đường kính tiết diện là 0,6mm thì cần dây có chiều dài là 2,88m. Hỏi nếu không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng dùng dây loại này với đường kính tiết diện là 0,4 mm thì dây phải có chiều dài là bao nhiêu?

  • A. 1,48m
  • B. 1,36m
  • C. 1,28m
  • D. 1,24m
 • Câu 11:

  Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

  • A. 1000m
  • B. 1200m
  • C. 900m
  • D. 600m
YOMEDIA