ADMICRO
18AMBIENT

Vocabulary and Grammar Revision for Unit 4 Tiếng Anh 10

08/07/2021 0 Bytes 317 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210708/251917069771_20210708_212623.pdf?r=3653
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

 

 
 

VOCABULARY AND GRAMMAR REVISION FOR UNIT 4 TIẾNG ANH 10

UNIT 4. FOR A BETTER COMMUNITY (Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn)

1. Từ vựng

1. advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/  (n): quảng cáo, rao vặt

2. announcement /əˈnaʊnsmənt/  (n): thông báo

3. apply /əˈplaɪ/  (v): nộp đơn xin việc

4. balance /ˈbæləns/  (v): làm cho cân bằng

5. by chance /baɪ - tʃɑːns/  (np): tình cờ, ngẫu nhiên

6. community /kəˈmjuːnəti/  (n): cộng đồng

7. concerned /kənˈsɜːnd/  (a): lo lắng, quan tâm

8. creative /kriˈeɪtɪv/  (a): sáng tạo

9. dedicated /ˈdedɪkeɪtɪd/  (a): tận tâm, tận tụy

10. development /dɪˈveləpmənt/  (n): sự phát triển

11. disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/  (a): thiệt thòi

12. donate /dəʊˈneɪt/  (v): cho, tặng

13. employment /ɪmˈplɔɪmənt/  (n): việc tuyển dụng

14. excited /ɪkˈsaɪtɪd/  (a): phấn khởi, phấn khích

15. facility /fəˈsɪləti/  (n): cơ sở vật chất, trang thiết bị

16. fortunate /ˈfɔːtʃənət/  (a): may mắn

17. handicapped /ˈhændikæpt/  (a): tàn tật, khuyết tật

18. helpful /ˈhelpfl/  (a): hữu ích

19. hopeless /ˈhəʊpləs/  (a): vô vọng

20. interact /ˌɪntərˈækt/  (v): tương tác

21. interested /ˈɪntrəstɪd/  (a): quan tâm, hứng thú

22. interesting /ˈɪntrəstɪŋ/  (a): hay, thú vị

23. invalid /ɪnˈvælɪd/  (n): người tàn tật, người khuyết tật

24. leader /ˈliːdə(r)/  (n): người đứng đầu, nhà lãnh đạo

25. martyr /ˈmɑːtə(r)/  (n): liệt sỹ

26. meaningful /ˈmiːnɪŋfl/  (a): có ý nghĩa

27. narrow-minded /ˌnærəʊ ˈmaɪndɪd/  (a): nông cạn, hẹp hòi

28. non-profit /ˌnɒn ˈprɒfɪt/  (a): phi lợi nhuận

29. obvious /ˈɒbviəs/  (a): rõ ràng, hiển nhiên

30. opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/  (n): cơ hội, dịp

31. passionate /ˈpæʃənət/  (a): say mê, đam mê

32. patient /ˈpeɪʃnt/  (a): kiên trì, kiên nhẫn

33. position /pəˈzɪʃn/  (n): vị trí, địa vị, chức vụ

34. post /pəʊst/  (n): vị trí, địa vị, chức vụ

35. priority /praɪˈɒrəti/  (n): việc ưu tiên hàng đầu

36. public /ˈpʌblɪk/  (a): công cộng

37. remote /rɪˈməʊt/  (a): xa xôi, hẻo lánh

38. running water /ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə(r)/  (np): nước máy

2. Ngữ pháp

2.1. Review: The Past simple tense (Ôn tập: Thì quá khứ đơn)

1)   Cấu trúc

a)    Thể khẳng định (Affirmative form)

S+ Verb (Past Tense)

Ex: She went to the zoo last weekend. Hôm qua cô ấy đã đi sở thú.

b)    Thể phủ định (Negative form)

-  Đối với động từ be (was/were), thêm not sau be (was not = wasn’t; were not = weren’t)

S + wasn't/ weren't + ...

Ex: He wasn’t present at class yesterday. Iỉôm qua anh ta đã không đi học.

-  Đối với động từ thường, dùng trợ động từ did.

S + did not + Verb (nguyên thể)

Ex: I didn’t watch TV yesterday. Hôm qua tôi không xem tivi.

c)    Thể nghi vấn (Interrogative form)

-   Đối với động từ be (was/were), chuyển be ra đầu câu.

Was/ Were + S + ...?

Ex: Was the train ten minutes late? Có phải xe lửa đã trễ 10 phút không?

-   Đối với động từ thường, mượn trợ động từ Did đặt ở đầu câu.

Did +S+ Verb (nguyên thể)?

Ex: Did you see my daughter, Mary?

Mary, cồ có nhìn thấy con gái của tôi không?

2)   Cách dùng

Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả:

a) Một hành động đã xảy ra ở quá khứ và cũng đã chấm dứt trong quá khứ, không có sa liên hệ với hiện tại.  

Ex: Yesterday I bought some books. (Hôm qua tôi đã mua một vài quyển sách.)

Mozart wrote more than 600 pieces of music. (Mozart đã viết hơn 600 bản nhạc.)

b) Một hành động được lặp đi lăp lại hoặc xảy ra thường xuyên trong quá khứ.

I lived in Can Tho until I was ten. (Tôi đã sống ở Cần Thơ đến khi tôi được 10 tuổi.)

When I was young, I often went fishing. (Khi còn trẻ, tôi thường đi câu cá.)

c) Một hành động đã bắt đầu và đã kết thúc tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ.

I met her last night. (Tôi đã gặp cô ta uào tối hôm qua.)

I left this city two years ago. (Tôi đã rời khỏi thành phố này cách dây hai năm.)

Dấu hiệu: các trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ thời gian ở quá đơn: yesterday, last + time (last night, last week,... ), this morning, this afternoon, this evening, after that.

d) Một loạt các hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ.

Ex: When we saw he spaceship, we stopped the car.

Khi chúng tôi nhìn thấy tàu vũ trụ, chúng tôi ngừng xe lại.

2.2. Review: The Past continuous tense (Ôn tập: Thì quá khứ tiếp diễn)

Thì quá khứ tiếp diễn được thành lập từ thì quá khứ đơn của động từ to be đi kèm với một động từ thêm -ing.

1)   Cấu trúc

a)    Thể khẳng định (Affirmative form)

S+ was /were + V-ing                               

Ex: I was watching television at seven o’clock last night.

Lúc 7 giờ tối hôm qua, tôi đang xem ti ui.

b)    Thể phủ định (Negative form)

I/He/She/It/Chủ ngữ số ít + was + not + V-ing

We/You/They/Chủ ngữ số nhiều + were + not + V-ing

Ex: I wasn’t watching television at 7 o’clock last night.

Tôi không xem ti vi lúc 7 giờ tối hôm qua.

c)    Thể nghi vấn (Interrogative form)

Was + S số ít + V-ing?

Were + S số nhiểu + V-ing?

Ex: Were you watching television at 7 o’clock last night?

Lúc 7 giờ tối hôm qua, bạn đang xem ti vi phủi không?

d) Từ để hỏi (Wh-)

Wh- + was/were + S + V-ing?                    

Ex: Why was she crying? Tại sao cô ấy khóc?

Because she failed in the examination. Vì cô ấy thi rớt.

Lưu ý: Nếu chủ từ đổ hỏi là who/what làm chủ ngữ trong câu thì trật tự trong câu hỏi cũng tương tự như trong câu khẳng định.

Who/What + was/were + V-ing?                

Ex: Who was crying? Ai đang khóc?

She was. Cô ấy.

2)   Cách dùng

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để diễn tả:

a)  Hành động đang xảy ra ở một thời điểm xác định trong quá khứ.

Ex: What were you doing at this time yesterday?

Hôm qua, vào giờ này anh dang làm gì?

They were practising English at that time. (Vào lúc đó họ đang thực tập tiếng Ani|

b)  Hành động đã xảy ra và kéo dài trong một khoảng thời gian xác định trong quá khứ

Ex: I was painting all day yesterday.

Tôi vẽ suốt ngày hôm qua.

What were you doing from 1 p.m to 3 p.m yesterday?

Từ 1 giờ đến 3 giờ hôm qua bạn đã làm gì?

c)   Một hành động xảy ra và diễn biến liên tục từ đầu đến cuối của một sự kiện, toàn thời gian được sắp xếp trước và được thực hiện một cách trọn vẹn.

Ex: The fair was holding from Monday to Friday

d) Hành động đang diễn ra trong quá khứ thì một hành động khác xảy đến và thường được nối với nhau bằng liên từ when, while (dùng past progressive cho hành động xảy ra trong một thời gian dài và thì past simple cho hành động xảy ra trong thời gian ngắn).

Ex: I was washing my hair when the phone rang yesterday.

Hôm qua, tôi đang gội đầu thì chuông diện thoại reng.

While I was working in the garden, I hurt my back.

Tôi bị đau lưng khi tôi đang làm việc trong vườn.

e) Hai hay nhiều hành động xảy ra song song trong quá khứ và thường được nối với nhau bằng liên từ while.

Ex: My father was watching television while my mother was cooking dinner.

Ba tôi đang xem ti vi trong khi mẹ tôi đang nấu bữa tối.

Yesterday, I was watching TV while my mother was washing clothes.

Hôm qua, tôi đang xem phim trong lúc mẹ tôi đang giặt đồ.

Lưu ý:

-   Khi có hai sự kiện xảy ra trong quá khứ, sự kiện nào xảy ra dài hơn ta dùng quá khi tiếp diễn, sự kiện nào xảy ra ngắn hơn ta dùng quá khứ đơn và trong những tình huống như vậy thường có liên từ when để nối hai câu.

-  Khi hai hành động xảy ra cùng một lúc, cùng một thời gian ở quá khứ ta dùng thì quá khứ tiếp diễn cho cả hai hành động và trong những tình huống như vậy thường có liên từ while để nối hai câu.

2.3. Regular verbs and irregular verb (Động từ có qui tắc và động từ bất qui tắc)

1) Regular verbs

Thì quá khứ đơn của những động từ có qui tắc được thành lập bằng cách thêm “ed” vào các động từ nguyên mẫu.

a) Một số qui tắc khi thêm “ed” vào các động từ nguyên mẫu:

-  Các động từ có qui tắc tận cùng bằng “e” thì ta chỉ thêm “d”.

- love —> loved (yêu)

-  Khi một động từ có âm kết thúc ở dạng “phụ âm-nguyên âm-phụ âm” Nếu động từ đó một âm tiết (hay âm tiết đó được nhấn âm khi đọc) thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi khi thêm “ed” vào.

 stop —> stopped (ngừng); plan —> planned (dự định)

- Còn nếu động từ đó không nhấn âm vào âm kết thúc dạng “phụ âm-nguyên âm- phụ âm” khi đọc thì ta chỉ cần thêm “ed” vào sau động từ đó.

open —> opened (mở)

visit —> visited (viếng)

listen —> listened (nghe)

happen —> happened (xảy ra)

-   Các động từ tận cùng bằng “y” theo sau một phụ âm thì đổi “y” thành “i” trước khi thêm ed.

Ex: to carry — carried (mang)

Nhưng nếu “y” theo sau một nguyên âm thì vẫn giữ nguyên “y” rồi thêm “ed”. to play — played (chơi, vui đùa) to enjoy — enjoyed (thích, hưởng thức)

b) Cách phát âm động từ “ed” (Verb-ed)

-  Phát âm là /id/ khi đồng từ tận cùng bằng hai phụ âm /t/, /d/.

Ex: wanted /'wa:ntid/  (muốn); needed  /'ni:did/ (cần)           

-   Phát âm là /d/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh và các nguyên âm.

Ex: loved /'lʌvd/(yêu); closed /kləʊzd/ (đóng); changed (thay đổi); travelled /ˈtrævld/(đi du lịch)  

-  Phát âm là /t/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /s/, /sh/, /ts/.

Ex: stopped (dừng lại); looked /lukt/ (nhìn); laughed /lɑ:f/ (cười); watched /wɒtʃd/(xem)

2)   Irregular verbs

Thì quá khứ đơn của động từ bất qui tắc là ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc.

Ex:

 run -> ran (chạy)

 leave -> left (ra đi, rời)

3. Bài tập trắc nghiệm

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. gone

B. blank

C. sand

D. bent

2. A. shown

B. knit

C. line

D. drink

3. A. elegant

B. thinkable

C. anxious

D. uncle

4. A. bangle

B. plunder

C. sinning

D. canteen

5. A. tongue

B. wonder

C. income

D. ankle

6. A. packed

B. punched

C. pleased

D. pushed

7. A. naked

B. coughed

C. grasped

D. flashed

8. A. increased

B. promised

C. practised

D. caused

9. A. advisedly

B. demanded

C. cured

D. prevented

10. A. considered

B. interviewed

C. interfered

D. recommended

Answer keys:

1.B

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.A

8.D

9.C

10.D

II. Choose the best answers to complete the sentences :

1. The children seem to be ................... of working quietly by themselves.

A. ready

B. incapable

C. competent

D. able

2. May I sit here ? - .....................................

A. Yes, I’ve been waiting for long

B. Oh, I’ve just arrived

C. Yes, I’m lonely

D. I’m sorry, the chair is taken

3. It .................. the whole evening but Ann still went out for a run.

A. was raining

B. would rain

C. has rained

D. rains

4. She just had time to put up her umbrella before ......................

A. the rain came down in torrents

B. the rain had come down in torrents

C. the rain coming down in torrents

D. the rain comes down in torrents

5. While he ............. the car, he ................. a big case in the boot.

A. is washing / discovered

B. was washing / discovered

C. washed/ discovered

D. washed / was discovering

6. One major .............. of this area is lack of public transport.

A. advantage

B. disadvantaged

C. disadvantage

D. advantaged

7. The company ................... to donate fifty trucks to help the flooded area.

A. volunteered

B. sponsored

C. forced

D. told

8. When I got to the hospital, she ............... in the waiting room.

A. sat

B. has been sitting

C. was sitting

D. had sat

9. I was born in Scotland but I ............... in Northern Ireland.

A. grew up

B. grow up

C. was growing up

D. had grown up

10. It’s time we ................ this old car and bought a new one

A. will sell

B. had sold

C. have sold

D. sold

11. They’ve done an .................. job in making sure that all the supplies got through.

A. admirable

B. admiring

C. admirous

D. admireful

12. She had a .................. look on her face when I asked her where she was going.

A. surprised

B. puzzled

C. puzzling

D. surprising

13. Jane doesn’t enjoy her job. She’s bored ................. doing the same things every day

A. about

B. of

C. at

D. in

14. Did you enjoy your visit to the art museum ? - ....................................

A. Really not

B. No really

C. Not really

D. Of course I do

15. Certain groups of people are not given work .................. their race or religion

A. in spite of

B. because

C. although

D. because of

16. ................... of the world is growing at an alarming rate.

A. The population

B. Population

C. A population

D. Populations

17. The old people in our village find .................... today a rather confusing business.

A. the life

B. lives

C. life

D. our lives

18. We are determined to ................... racism from our sport.

A. leave

B. destroy

C. eradicate

D. disappear

19. He was really ................. at the thought of going into the office.

A. depressed

B. depressing

C. depressive

D. depressful

20. It is not ............... to stay up late the day before the test

A. advise

B. advice

C. advisable

D. advisability

Answer keys:

1.B

2.D

3.A

4.A

5.B

6.C

7.A

8.C

9.A

10.D

11.A

12.D

13.B

14.C

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

III. Identify the mistake ( A, B, C, D ) in each sentence:

1. It (A)was the first (B) time we have celebrated (C) our wedding anniversary (D).

2. Furniture makers use glue to hold (A)joints together (B) and sometimes (C) to reinfore it (D)

3. Volunteers who (A) join this charitable (B) organization comes (C) from many parts (D) of the country

Đáp án

1.C had celebrated 2. D them 3.C come)

IV. Choose the best answers to complete the sentences :

1. By working for an international organization, he takes opportunities to have a worldwide network of friends and interact witha variety of people. Theunderlined word has the closest meaning to:

A. relate to

B. communicate with

C. dedicate with

D. roomate with

2. It sounds interesting. How did you get the job ? - ...........................

A. Yes, it was really amazing

B. I received that interesting job in 2014

C. I got it last year

D. just by chance

3. This method seems to be ...................... A lot of students who follow it can improve their pronunciation quickly

A. use

B. useful

C. useless

D. misused

4. Joining in a hand helping your community helps you gain experience .................. many fields such as education, social work and health care.

A. in

B. out

C. during

D. into

5. “While we were having dinner, the phone rang” has the closest meaning to:

A. While the phone was ringing, we had dinner

B. While the phone ringing, we had dinner

C. We were having dinner when the phone rang

D. While the phone was ringing, we having dinner

6. This group of university students had to spend a ................ night preparing stuff for the following day.

A. sleep

B. slept

C. sleepless

D. sleeps

7. He was peaceful man and .............. all form of violence

A. for

B. with

C. again

D. against

8. Your job is likely include welcoming guests and receiving .............. for our Charity Center

A. donate

B. donations

C. donors

D. donated

9. This figure became interested in politics and .............. to leave his first university for protesting

A.force

B. forced

C. was forcing

D. was forced

10. He continued to fight against the ruling government which was extremely cruel. The underlined word has the closest meaning to:

A. structure

B. struggle

C. find

D. discover

11. At first, her superiors tried to discourage her from leaving the convent, but in the end they ................ to let her go.

A. agreed

B. was agreeing

C. to agree

D. agreeing

12. After taking part in in public activities in their community, they realized that they had been ignorant or ............. before

A. narrow-minded

B.large-minded

C.full-minded

D. thin-minded

13. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A. island

B. plan

C. bank

D. pretend

14. We were travelling through the forest when we ................a python.

A. face

B. was facing

C. faced

D. was faced

15. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A. understand

B. expand

C. England

D.sand

16. Do you get .............. if you have to work overtime ?

A. annoy

B. to annoy

C. annoying

D. annoyed

17. Choose the answer which needs correcting:

Do like playing computer games or are you tiring of them

18. Choose the answer which needs correcting:

We are pretty scary because we were skidding and went off the road into a ditch

19. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A. accident

B. prevent

C. attachment

D. encouragement

20. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A. prolong

B. song

C. among

D. strong

ANSWER KEYS

1.B

2.D

3.B

4.A

5.C

6.C

7.D

8.B

9.D

10.B

11.A

12.A

13.C

14.C

15.C

16.D

17.C

18.B

19.B

20.C

4. Bài tập tự luận

I. Give the correct form of the verbs in brackets:

1. I (see) .................. Sue in town yesterday but she (not / see) ................. me. She (look) .............. the other way.

2. I (met) ................ Tom and Ann at the airport a few weeks ago. They (go) ............. to Berlin and I (go) ............to Madrid. We (have) ............... a chat while we (wait) .............. for our flights.

3. I (cycle) ................ home yesterday when suddenly a man (step) ............. out into the road in front of me. I (go) .............. quite fast but luckily I (manage) ............. to stop in time and (not / hit) ........... him

4. What (you / do) .................. this time yesterday ? – I was asleep.

5. (you / go) out last night ? – No, I was too tired.

6. Was Carol at the party last night ? – Yes, She (wear) ................ a really nice dress.

7. How fast (you / drive) ................... when the accident (happen) ............... ?

8. John (take) .................. a photo of me while I (not / look) ...................

9. We were in a very difficult situation. We (not / know) ................what to do .

10. I haven’t seen Alan for ages. When I last (see) .............. him, he (try) ............ to find a new job in London.

Answer keys:

1. saw / didn’t see / was looking                                            

2. met / were going / was going / had / were waiting

3. was cycling / stepped / was going / managed / didn’t hit   

4. were you doing

5. did you go                                                                           

6. was wearing

7. were you driving / happened

8. took / wasn’t looking

9. didn’t know

10. saw / was trying

II. Read the passage below and choose the best answer (A, B, C or .D) to each question.

A YEAR WITH OVERSEAS VOLUNTEERS

I was with Overseas Volunteers (OV) for a year after leaving university, and I was sent to an isolated village in Chad, about 500 km from the capital N'Djamena. Coming from a rich country, I got quite a shock as conditions were much harder than I had expected. But after a few days I soon got used to living there. The people were always very friendly and helpful, and soon I began to appreciate how beautiful the countryside was.

One of my jobs was to supply the village with water. The well was a long walk away. And the women used to spend a long time every day carrying heavy pots backwards and forwards. So I contacted organization and arranged to have some pipes delivered. We built a simple pipeline and a pump, and it worked first time. It wasn't perfect - there were a few leaks, but it made a great difference to the villagers, who had never had running water before. And not only did we have running water, but in the evenings it was hot, because the pipe had been lying in the sun all day. All in all, I think my time with OV was a good experience. Although it was not well-paid, it was well worth doing, and I would recommend it to anyone who was considering working for a charity.

1. The author ______.

A. has been working for OV for a year               B. is living in the capital N'Djamena

C. was born in a rich family     D. used to be a volunteer working in a remote village

2. How did the author feel when he arrived in the village?

A. surprised                     B. impressed             C. disappointed              D. depressed

3. Which of the following is not true?

A. It took a lot of time to take water home from the well.

B. The villagers used to live in conditions without running water.

C. Solar energy was used to heat water.

D. A pipeline was built to carry clean water to homes.

4. The word 'It'  refers to ______.

A. running water               B. the pump                C. the pipeline            D. the supply of water

5. What does the author think about his time with OV?

A. It was paid a lot of money.                  B. It was not worth working.

C. It wasted time.                                     D. It provided good experience.

1.D     2.A    3.C     4.C    5.D

III. Read the passage below and choose the best answer (A, B, C or D) to each question.

I was with Overseas Volunteers (OV) for a year after leaving university, and I was sent to an isolated village in Chad, about 500 km from the capital N'Djamena. Coming from a rich country, I got quite a shock as conditions were much harder than I had expected. But after a few days I soon got used to (1) ............ there. The people were always very friendly and helpful, and soon I began to appreciate how beautiful the countryside was.

One of my jobs was to supply the village with water. The well was a long walk away. And the women used to spend a long time every day (2) ............... heavy pots backwards and forwards. So I contacted organization and arranged to (3 ) ................ some pipes delivered. We built a simple pipeline and a pump, and it worked first time. It wasn't perfect - there were a few leaks, but it made a great difference to the villagers, who had never had running water before. And not only did we have running water, but in the evenings it was hot, because the pipe had been lying in the sun all day.

All in all, I think my time with OV was a good experience. (4) ............ it was not well-paid, it was well (5) ................. doing, and I would recommend it to anyone who was considering working for a charity.

1.A. live           

B. lived    

C. living                 

D. lives

2.A. fetching

B. carrying

C. wearing

D. holding

3.A. make

B. let

C. have

D. allow

4.A. Although

B. But

C. Either

D. Because

5.A. price

B. value

C. cost

D. worth

1.C        2.B    3.C        4.A          5.D

IV. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.

1. Most students are frightened of speaking a foreign language

Speaking a foreign language is .................................

2. The meeting was so boring that I almost fell asleep

I ................................ that I almost fell asleep.

3. The teacher found her pupil’s exam results disappointing.

The teacher was ...................................................... her pupil’s exam results

4. I was confused because the instructions were only in Spanish.

The instructions .................................................... because they were only in Spanish.

5. Sarah has worked at the sports centre for 2 months.

Sarah ................................................. 2 months ago

6. We has never been to the park before.

I was ..................................................................we had been to the park

7. When we eventually arrived at the party, all the food had been eaten

By ...................................................................... the party, all the food had been eaten

8. He put everything back in its place before he left.

He didn’t ........................................ everything back in its place

9. William cooked this delicious dinner himself.

William cooked........................................... own

10. Does the project interest you ?

Are you ................................................................ the project ?

Answer keys:

1. frightening for most students          2. was bored at the meeting            3. disappointed with

4. were confusing (for me)              5. started working at  the sports centre      6. the first time

7. the time we got to               8. leave until he (had) put      9. his delicious dinner on his own

10. interested in

V. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.

1. “If only I had told him the truth” said she

® She regretted ....................................................................................

2. She hasn’t seen her family for years

® It’s years ..................................................................................................

3. I remember telling you about the due day of the exam paper

® I remember that .................................................

4. “I’ll let you know the answer by the end of the week” Tom said to Janet

® Tom promised ..................................................................................................

Answer keys:

1. not having told / not telling him the truth                         2. since she last saw her family

3. I have told you about the due day of the exam paper       4. Janet to let her know the answer by the end of the week

VI. Find and correct the mistakes in the following sentences:

1. On their trip last year, they help a lot of disadvantaged and handicapped children

2. At this time 4 years ago, we donated food and clothes to low-income people in remote area.

3. When I work with them for the first time, many of them couldn’t read and write.

4. He was walking along the corridor when he was seeing a job advertisement on the notice board.

5. Suddenly we have to brake hard as the car in front stopped suddenly.

Answer keys:

1. Help thành helped

2. Donated thành were donating

3. Work thành worked

4. Was seeing thành saw

5. Have to thành had to

VII. Give the correct form of the words in brackets:

1. At that time, colored people and white people were not treated ................ and he fought for the right of colored people. (equal)

2. Those ................ children have many problems and they really need our help. (advantage)

3. There are more and more youngsters who are ............... in doing volunteer work. (interest)

4. I got some ................. advice from my teacher. It was really helpful. (use)

5. He was very ................ about this film because the main character motivated him to be more confident. (excite)

6. This season is very ................... Millions of viewers have watched it since it first aired. (excite)

7. People who volunteer in their community have a personal ............. to the area. (attach)

8. He was a ................. man and against all forms of violent. (peace)

9. In 1914, the British ruled India and Gandhi wanted the British to leave India so that the country could become .........(depend)

10. Mother Teresa was said to be one of the most ...................personalities of the twentieth century. (influence)

Answer keys:

1. equally             

2. disadvantaged            

3. interested          

4. useful           

5. excited     

6. exciting          

7. attachment                   

8.peaceful             

9. independent        

10. influential

VIII. Rearrange the words / phrases to make meaningful sentences:

1.purchased / and last / sister / a lot / his / of / Tom novels / winter.

2. Christmas / they / decorating / trees / 8 pm / were / yesterday / at.

3. when / I / talking to / asked / a friend / the / me / teacher / a question / was .

4. famous / she / was / became / awarded for / not only / her / devotion / but also.

5. that / film / so / top / frightening / I / was / shouted / the / of my / at / voice / the.

Answer keys:

1. Tom and his sister purchased a lot of novels last winter.

2. They are decorating Christmas trees at 8pm yesterday.

3. I was talking to a friend when the teacher asked a question.

4. She not only became famous but also was awarded for her devotion.

5. The film was so frightening that I shouted at the top of my voice.

Trên đây là toàn bộ nội dung Vocabulary and Grammar Revision for Unit 4 Tiếng Anh 10. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

Chúc các em học tập tốt!

 

MGID